1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3.   Zuidwest-Nederland
 4.   Zuidvleugel
 5. Visie

Visie

De Zuidvleugel omvat de provincie Zuid-Holland, met een focus op het verstedelijkt gebied tussen Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht en het stedelijke deel van het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta. In de Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad hebben Rijk, provincie, regio’s en steden gezamenlijk verwoord wat hun ambitie is voor 2040: de Zuidelijke Randstad is en blijft in 2040 een Europese economische topregio en de internationale concurrentiekracht wordt daartoe versterkt.

Om dat te bereiken is een richtinggevend perspectief geschetst met drie samenhangende strategieën met bijbehorende opgaven. Als richtinggevend perspectief kenmerkt de Zuidelijke Randstad zich in 2040 door:

 • Een in Europa unieke geïntegreerde internationale productie- en diensteneconomie
 • Van Rotterdam World Port, Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht, het Greenports Network en de Zuid-Hollandse kennis-as.
 • Deze geïntegreerde economie wordt gedreven door krachtige economische sectoren die zijn ontstaan via doorontwikkeling van en cross overs tussen bestaande sectoren. Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten aan op deze sectoren.Robuuste en betrouwbare (inter)nationale verbindingen met andere regio’s in binnen- en buitenland via spoor, lucht, vaarwegen, buis en weg voor personen en goederen. Kennisinstellingen en bedrijven die elkaars sterktes benutten, onderzoek op topniveau uitvoeren en de resultaten toepassen in nieuwe producten en diensten (valorisatie).

Een samenhangend metropolitaan stedelijk gebied van Leiden tot en met Dordrecht, met:

 • Aantrekkelijke stedelijke centra in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft en Dordrecht waar (top)voorzieningen voor onderwijs en cultuur zijn gebundeld en door ontmoeting en interactie nieuwe economische dynamiek is ontstaan. Daaraan gekoppeld ligt een grote diversiteit aan woonwijken, werklocaties en regionale voorzieningen, zoals in Zoetermeer.
 • Aantrekkelijke en toegankelijke metropolitane landschappen Hof van Delfland, Duin-Horst-Weide, IJsselmonde en de kustzone, wateren en parken.
 • Bedrijven, burgers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die optimaal profiteren van elkaars arbeidsmarkt, gespecialiseerde kennis en aanbod van voorzieningen. Een aanbod voor wonen, werken en voorzieningen dat aansluit op de vraag in aantallen, locaties en milieus.
 • Een betrouwbaar en aantrekkelijk openbaar vervoersysteem, goede fietsverbindingen, een optimaal benutte wegenstructuur.
 • Snelle en betrouwbare (inter)nationale verbindingen tussen het metropolitaan stedelijk gebied en andere regio’s.
 • Een landelijk gebied met veen, kust en delta landschappen dat internationaal is gewaardeerd. Er zijn woningen, werklocaties en voorzieningen met bijzondere kwaliteiten die niet in het metropolitaan stedelijk gebied te realiseren zijn. Er is ruimte voor groen, natuur en recreatie nabij het metropolitane stedelijke gebied en vormt een essentiële schakel in keten van de biobased economy.

Een duurzame leefomgeving met:

 • Een ecologische, lucht- en waterkwaliteit die voldoet aan internationale standaarden binnen de hiervoor gestelde termijnen.
 • Een duurzaam mobiliteitssysteem.
 • Een optimale bescherming tegen zeespiegelstijging en de mogelijke gevolgen van overstromingen.
 • Een duurzame en doelmatige zoetwatervoorziening voor economie en leefbaarheid.
 • Maximaal hergebruik van energie, (rest) producten en grondstoffen (circulaire economie) en een grotendeels duurzame energievoorziening.

De Zuidelijke Randstad levert zo haar bijdrage aan de nationale ambitie dat Nederland in 2040 in de top 10 van de meest concurrerende economieën in de wereld staat.