1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Zuid-Nederland
  4.   Brabant
  5. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

De provincie Noord-Brabant is met de vijf grote steden verantwoordelijk voor het versterken van het internationale vestigingsklimaat en het borgen van de unieke Brabantse kwaliteiten van het BrabantMozaïek (stad-land). Deze partners geven hier onder meer invulling aan door de BrabantStad-samenwerking. Samen zijn deze partners verantwoordelijk voor de regie op de regionale economische ontwikkeling en innovatie, ruimtelijke ontwikkeling en meer specifieke opgaven ten aanzien van verstedelijking, landschap en natuurontwikkeling, energie en verduurzaming etc. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor een goede regionale bereikbaarheid.

West-Brabant

De ligging van de regio West-Brabant tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen (ook wel aangeduid als de Vlaams Nederlandse Delta) geeft de regio een bijzondere economische potentie, vooral op het gebied van maintenance. In West-Brabant is de opgave om de economische groei, de krimpende bevolking, de landschappelijke kwaliteit en de ingrepen in het kader van de energietransitie en klimaatverandering integraal aan te pakken. Naar aanleiding van de MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT VAR) zijn afspraken gemaakt over de Logistieke Delta, ruimtelijke reserveringen voor multimodale ontsluitingen, de zoetwatervoorziening en energieopwekking. In het kader van het MIRT loopt een onderzoek naar de ontwikkeling van Maintenance Valley. Hiernaast speelt een ruimtelijke wateropgave in het kader van Zuidwestelijke Delta en zijn er mogelijkheden voor duurzame energie.

Hart van Brabant

Hart van Brabant zet de komende jaren stevig in op een ruimtelijk kader dat houvast biedt en op een infrastructuur die voldoende robuust is om de weg vrij te maken voor de beoogde ontwikkeling. Aandacht voor de ruimtelijke structuur is niet alleen belangrijk voor de regio, maar ook voor de provincie Noord-Brabant en Zuid-Nederland als geheel. De provincie wordt doorsneden door twee belangrijke noord-zuid snelwegverbindingen, maar dankt haar logistieke rol in belangrijke mate ook aan de verbindingen die van west naar oost door de provincie lopen. De A58 en A59 vormen samen met de noord-zuid verbindingen de ‘hashtag Brabant’: een netwerk van vitale verbindingen tussen de wereldhaven Rotterdam en het Europese achterland. Op het gebied van verkeer en vervoer zijn er verschillende projecten en activiteiten die moeten bijdragen aan een betere ontsluiting en bereikbaarheid van de regio. Ze zijn met name van belang om de ambities te realiseren die Hart van Brabant heeft op het gebied van logistiek en leisure. Maintenance en de wateropgaven zijn ook hier in Hart van Brabant belangrijke issues op de MIRT-agenda.

Noordoost-Brabant

Noordoost-Brabant is een vitale landelijke regio en het agrofoodcomplex speelt binnen het internationale speelveld een belangrijke rol. In het door de regio uitgevoerde verdiepend onderzoek proeftuin Agro & Food Zuidoost Nederland staat de innovatiekracht centraal. Deze innovatiekracht heeft een relatie met de schaal van toepassing. Juist omdat er hier een grote primaire productie is, bevinden zich veel aanverwante bedrijven in de keten met crossovers naar andere ketens zich in deze regio. Er zijn door deze schaal en omvang van de gehele keten voldoende toepassingsmogelijkheden van nieuwe kennis en daarmee ontstaat de mogelijkheid voor innovatie ontwikkeling in deze regio. De opgave daarbij is om de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de regio te borgen en tevens na te denken over nieuwe, intelligente (agro)logistieke en ruimtelijke concepten. Daarnaast is hier sprake van een integrale wateropgave rond de Maas.

Zuidoost Brabant

Zuidoost Brabant is een sterke economische regio met internationale uitstraling, met een rijke traditie van samenwerking. Hoofddoel is dat de Brainportregio Eindhoven ook in 2020-2040, samen met de twee andere Mainports toonaangevend is en blijft voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het is de ambitie deze positie te versterken en op te schalen. In Brainport regio Eindhoven worden innovatieve producten bedacht, ontwikkeld, geproduceerd en verkocht die bijdragen aan verbeteren en oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van gezondheid, vergrijzing, energie, duurzaamheid, etc. Brainport is dus meer dan hightech. Andere belangrijke sectoren voor de Brainportregio Eindhoven zijn o.a. Agrofood (zie Noord-Oost) en Automotive (Smart mobility). 

Zie voor gebiedsagenda + kaarten Brabant:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/18/bijlage-5a-gebiedagenda-brabant.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/19/bijlage-5a-gebiedsagenda-brabant-kaarten.html