1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Zuid-Nederland
  4.   Brabant
  5. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

Kenniseconomie Het economisch succes in Brabant is in belangrijke mate te danken aan kennisontwikkeling en -toepassing. Technologische- en sociale innovaties bieden slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en genereren economische en maatschappelijke waarde. Brabant loopt voorop in Nederland met de ontwikkeling, het testen en de toepassing van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. De uitstekende Brabantse kennisinfrastructuur (van onderwijs- en onderzoekinstellingen, maar ook in het bedrijfsleven) biedt een belangrijke voedingsbodem voor de kenniseconomie. In Brabant zijn het versterken van de economische (innovatieve) clusters en het creëren van een excellent (internationaal) vestigingsklimaat belangrijke opgaven. De kenniseconomie bestaat in het Zuidoosten van Brabant uit de ontwikkeling van Brainport Zuidoost-Nederland met een hecht netwerk van onderzoeks- en kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en hoogwaardige maakindustrie. In West- en Midden-Brabant gaat het om de ontwikkeling van een Moderne Industriële Cluster met Logistiek, HTSM (inclusief Maintenance) en Biobased Economy (cross-over tussen Chemie en Agri&Food) als belangrijke economische bouwstenen. De ontwikkelingen in dit cluster van sectoren worden, ingegeven door veranderende verhoudingen in de wereldeconomie, ICT, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de energiemarkt (schaarste aan grondstoffen), in belangrijke mate gedreven door innovatie, kennis en creativiteit.

Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid van Brabant zijn goede verbindingen met name met de Randstad en het buitenland nodig. De verbindingen door Brabant naar het achterland zijn van belang voor de Mainport Rotterdam, de Brainport Zuidoost-Nederland en de Greenport Venlo. Daarbij hoort de ontwikkeling van een adequaat logistiek netwerk met sterke intermodale verbindingen. Het Rijk zet in op het handhaven van een goede bereikbaarheid via weg (o.a. op de A2 en op de A58 en A67 als achterlandverbinding van de Mainport Rotterdam), water (Wilhelminakanaal, Zuid Willemsvaart), de lucht (o.a. via Eindhoven Airport) en spoor. Bij spoor gaat het vooral om goede internationale treinverbindingen naar Duitsland en België. Voor het accommoderen van het goederenvervoer per spoor zetten regionale partners in op het (op termijn) realiseren van de goederenruit Zuid-Nederland. Ook is ruimte nodig voor het transport van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. Voor de bereikbaarheidsopgave binnen Brabant zet de regio in op het versterken van het stedelijk netwerk door de realisatie van een duurzaam en robuust verkeer- en vervoersysteem met ruimte voor nieuwe innovaties en slimme (SMART) toepassingen. Dit in combinatie met de ontwikkeling van hoogstedelijke zones. Het verbinden van deze zones levert naar verwachting een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de agglomeratiekracht van het Brabants stedelijk netwerk.

Quality of life en vestigingsklimaat

Het vestigingsklimaat voor bedrijven, kenniswerkers en talent vraagt om gevarieerde woonmilieus, concurrerende werklocaties en een aantrekkelijke leefomgeving. Daarbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van dynamische steden (hoogstedelijke zones en stedelijke knooppunten), een gevarieerd aanbod van werklocaties en voorzieningen, een aantrekkelijke landschappelijke omgeving en vitale dorpen. De opgave voor Brabant is het verbeteren van de leefomgeving en het vestigingsklimaat, zodat inwoners en ondernemers hier graag blijven of zich hier willen vestigen. 

Duurzaamheid en energie

Brabant maakt een duidelijke beweging naar meer duurzaamheid en een energieneutraal Brabant. Het is noodzakelijk dat onze samenleving duurzamer wordt ingericht. Dat betekent: zorgvuldig gebruik van ruimte, grondstoffen en producten, minder gebruik van fossiele energie, productie van duurzame energie en toepassing van duurzame energiesystemen. Onlangs is het Brabant Energieakkoord getekend. In het akkoord maken diverse partijen uit de provincie afspraken over de vergroening en verduurzaming van de Brabantse economie. Het gaat om een regionaal initiatief, maar de maatregelen liggen grotendeels in lijn met de doelstellingen die in 2013 in het landelijke energieakkoord zijn opgenomen. Afgesproken is bijvoorbeeld dat er in Brabant tot 2021 zo'n 40.000 woningen energieneutraal worden gemaakt. En de industrie gaat 10 procent van haar energie opwekken via zonnepanelen. 

Water

De gebiedsagenda kent een aantal speerpunten. Het gaat bijvoorbeeld om verbetering van de waterkwaliteit en de bescherming tegen overstromingen in het rivierengebied en wateroverlast in de rest van Brabant. Maar ook om het herstel van waterafhankelijke natuurwaarden, de landbouwwatervoorziening en beleid voor grote onttrekkingen van grondwater voor industrie en de drinkwatervoorziening. In het MIRT staan het Deltaprogramma Maas en het Zoetwaterbeleid centraal. In het kader van het Deltaprogramma (DP) Maas vindt op regionale schaal de verdere uitwerking van maatregelen voor de hoogwaterveiligheid tot 2050 plaats. In DP 2015 zijn voor zes riviertrajecten goede kansen gesignaleerd om tot brede gecombineerde oplossingen te komen van rivierverruiming en dijkversterking in samenhang met ruimtelijke en economische meekoppelkansen. De bestuursovereenkomst Zoetwater Regio Zuid heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen regio en Rijk, en tussen de regionale partijen, voor de uitvoering van het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden / regio Zuid-Nederland 2016-2021.