1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Zuid-Nederland
  4.   Brabant
  5.   Gebieden nationaal belang
  6. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Brainport Zuidoost-Nederland/Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is de spil van de Brainport Zuidoost-Nederland. Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter)nationale bereikbaarheid, maar ook om quality of life. Deze integrale opgaven worden in lijn met de Brainport 2020 agenda opgepakt, in het kader van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde. In het bestuurlijke overleg MIRT van 13 november 2014 hebben het Rijk en de regionale partijen de Gebiedsvisie BrainportCity vastgesteld. Deze gebiedsvisie geeft een kansrijk toekomstperspectief waarmee de Brainport regio kan blijven concurreren met Europese kennis- en innovatieregio’s. Geconstateerd is dat daarvoor substantiële verbeteringen van de agglomeratiekracht, connectiviteit en vestigingsklimaat nodig zijn. De verbeteringen kunnen worden bereikt door een kwaliteitssprong in stedelijke cultuur (van Brainport Avenue naar BrainportCity), een betere bereikbaarheid via weg en spoor en het versterken van relaties tussen arbeidsmarkten, dienstensectoren en kennisclusters. Met de vaststelling van de gebiedsvisie is het MIRT onderzoek Brainport Avenue (2013-2014) afgerond. Daarbij is besloten om de tien samenhangende deelopgaven uit de gebiedsvisie in 2015 onder regie van de regio verder uit te werken in een adaptief programma en ontwikkelstrategie en dat ter besluitvorming voor te leggen in het bestuurlijke overleg MIRT in het najaar van 2015.

Maintenance Valley

In de regio's West-Brabant en Hart van Brabant zijn de topsectoren Chemie, High Techsystemen en Materialen (inclusief Maintenance (onderhoud, reparatie en revisie)) en Biobased Economy (cross over tussen de topsectoren Agro & Food en Chemie) sterk vertegenwoordigd. Daarnaast vormen beide regio's de Logistieke Hotspot van Nederland met veel logistiek potentieel: ruimte, veel multimodale faciliteiten, kwalitatief hoogwaardig logistiek vastgoed en een goede infrastructuur. In 2013 is de regio gestart met een onderzoek naar de economische betekenis van Maintenance Valley. De uitkomsten van deze analyse laten zien dat Maintenance Valley een belangrijke toegevoegde waarde voor de economie van Nederland vertegenwoordigt, na de Noordelijke en Zuiduidelijke Randstad en Brainport Eindhoven de vierde economische kernregio in Nederland. Conform de afspraak in het bestuurlijke overleg MIRT van 2014 is onlangs de tweede fase (ruimtelijk-economische analyse) van het verdiepend onderzoek Maintenance Valley gestart. Centraal staat de verkenning wat nodig is om de economische meerwaarde van de sterke economische (top-)sectoren in het stedelijke netwerk tussen de regio's West- en Hart van Brabant (in perspectief van Noord-Brabant en Nederland) optimaal te benutten, potenties te identificeren en ruimtelijk-economische opgaven te concretiseren, om daarmee een robuuste economische ontwikkeling naar de toekomst toe te kunnen faciliteren.