1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Vleuten-Geldermalsen (inclusief Randstadspoor, fase 1)

Vleuten-Geldermalsen (inclusief Randstadspoor, fase 1)

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De bereikbaarheid van de regio Utrecht staat onder druk van de grote VINEX-locaties Leidsche Rijn, Houten Castellum en Amersfoort Vathorst en door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de regio te garanderen. Tot dit pakket behoren onder meer het Tweede Tactische Pakket-project Vleuten-Geldermalsen en het project Randstadspoor (RSS) 1e fase. Bovendien is de spooruitbreiding nodig voor de capaciteit en de betrouwbaarheid van het landelijk net.

Oplossing

De oplossing wordt voorzien in:
• Vleuten-Utrecht CS: 4-sporig.
• Utrecht CS-Utrecht Lunetten: 6-sporig, inclusief 2 vrije kruisingen bij Lunetten.
• Utrecht Lunetten-Geldermalsen: 4-sporig tussen Houten en Houten Castellum/ARK.
• Aanleg haltes Utrecht Leidsche Rijn, Houten-Zuid/Castellum, Amersfoort Vathorst, Tiel Passewaaij, Utrecht Terwijde, Utrecht Vaartsche Rijn en Utrecht Zuilen.

Planning

2002: tracébesluit
Vanaf 2003: start realisatie
Vanaf 2005: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 933 mln. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Toezeggingen: tijdens de MIT-behandeling december 2003 is door de minister toegezegd om middelen uit het project A2 Oudenrijn- Deil via een kasschuif beschikbaar te stellen (€ 88 mln) waardoor de voorfinancieringslast van de regio wordt verminderd. Convenanten:
1. Randstadspoor fase 1 en grote delen van fase 2 maken deel uit van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. (BOR-overeenkomst Utrecht, juli, juli 2001).
2. VINEX-uitvoeringscontracten.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën    
*
*
*
*
 
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: het taakstellend budget verlaagd met € 8,8 mln door aanbestedingsmeevaller.

2012: taakstellend budget verlaagd met € 31 mln door verwerken aanbestedingsmeevaller, plus door behaald voordeel uit combinaties van werk en het inleveren van de post ‘onvoorzien’.

2013: bij het projectbesluit in 2004 is met de regio afgesproken dat zij zeggenschap heeft over een restbudget dat ontstaan is door het destijds schrappen van onderdelen van het project. In overleg met de regio is € 7 mln vanuit dit restbudget toegevoegd aan het AKI-programma ten behoeve van de financiering van de overweg Leijenseweg te Bilthoven.

2014: bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget verlaagd met € 0,4 mln.

2016: Bij Voorjaarsnota 2015 is het projectbudget verlaagd met € 2,7 mln (BDU uitkering). De meeste aanbestedingen hebben plaatsgevonden en de verwachting is dat de resterende risico’s opgevangen kunnen worden binnen het huidige projectbudget onvoorzien. Om die reden is het hiervoor gereserveerde budget ad € 20,9 mln toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08)