1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Cameratoezicht op stations

Cameratoezicht op stations

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Naar aanleiding van een aantal geweldincidenten tegen treinpersoneel is een maatregelenpakket afgesproken om de veiligheid van treinpersoneel en reizigers te verbeteren. Het betreft een gezamenlijk maatregelenpakket van de ministeries van IenM, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, ProRail en NS. Een van de maatregelen uit dit pakket betreft de maatregel ‘meer cameratoezicht op stations’ en ‘proef met beeldschermen’. Camera’s in rijdend materieel vallen niet onder het project ‘cameratoezicht op stations’.

 De opgave is het vergroten van de maatschappelijke veiligheid in het openbaar vervoer en op stations met de inzet van cameratoezicht ten behoeve van (i) preventie van incidenten van agressie, (ii) nog meer effectiviteit in de opsporing (iii) en het verbeteren van de sociale veiligheid op stations.

Oplossing

Om tot een verdere vermindering van het aantal incidenten van agressie tegen treinpersoneel, zet IenM in op het uitbreiden van cameratoezicht op stations. Op verzoek van IenM heeft ProRail bekeken op welke stations waar nu nog geen camera’s zijn, cameratoezicht noodzakelijk is. ProRail heeft daartoe een plan gemaakt. IenM heeft in overeenstemming met ProRail het besluit genomen om op 30 kleine en middelgrote stations camera’s te plaatsen. De keuze voor dit aantal van 30 stations is gebaseerd op de incidenten die hebben plaatsgevonden en de ervaringen van de security managers van de stations. Voordat ProRail met de werkzaamheden kan starten, dient een aanbestedingsprocedure te worden doorlopen. Dit betekent dat in het eerste kwartaal van 2016 gestart kan worden met het plaatsen van camera’s. Voor de 12 stations die de hoogste prioriteit hebben, zal ProRail in de zomer van 2015 huurcamera’s plaatsen die er zullen staan totdat de vaste camera’s geplaatst zijn.

De proef met beeldschermen wordt voor de periode van een jaar gehouden op stations Den Haag Hollands Spoor en Rotterdam Lombardijen.

Planning

2015: Planvoorbereiding
2016: Start realisatie
2016 (mogelijke doorloop naar 2017) : Oplevering

Financiën

Taakstellend budget € 13,3 miljoen. De dekking vindt plaats vanuit het programma Kleine Functiewijzigingen. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

De afspraken over het maatregelenpakket spoor en in het bijzonder de maatregel ‘cameratoezicht op stations’en ‘pilot beeldschermen’ zijn gemaakt op 11 maart 2015 (Tweede Kamer, Kamerstuk 28 642 nr. 60). Een nadere uitwerking van deze maatregelen is opgenomen in de brief aan de Kamer van2 juli 2015. (Tweede Kamer, Kamerstuk 28 642, nr. 63).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.