1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Greenports en de samenwerking met mainports

Greenports en de samenwerking met mainports

GebiedNationaal
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In het bestuurlijke overleg (BO-MIRT) 2014 hebben Rijk en regio, in nauw overleg met ondernemers, afgesproken te starten met een gezamenlijke studie naar het veranderend (logistiek) ruimtegebruik ten behoeve van de greenports in Zuid-Holland waarbij ook de relatie met de greenports Aalsmeer en Venlo en met Schiphol wordt gelegd.

De verbetering van de samenwerking tussen greenports en mainports is een onderwerp dat zowel bij het bedrijfsleven als bij overheden in de schijnwerpers staat. Niet zonder reden. Het zijn sterke economische sectoren die veel onderlinge relaties hebben, maar nog onvoldoende elkaars sterkten en synergiekansen benutten. De tuinbouwsector (de kapitaalintensieve sier-, bomen-, planten-, bollen-, fruit- en groenteteelt) staat voor steeds meer (nieuwe) uitdagingen en moet een transitie doormaken om wereldspeler te blijven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om flexibel ruimtegebruik, moderisering, nieuwe verdienmodellen, innovatiekracht, clustering en minder afhankelijkheid van fossiele energie. Deze transitie heeft ruimtelijke en logistieke gevolgen. Binnen versketens vindt een toenemende vervlechting van productie, handel en logistiek (ook import/export) plaats. Er ontstaat steeds meer het besef dat de internationale handelspositie verder kan versterken als beide ‘port-sectoren’ beter samenwerken en elkaars krachten benutten.

Het doel van het MIRT Onderzoek is het formuleren van een zowel door overheden als door ondernemers gedragen kansrijke ruimtelijke en logistieke perspectieven en ontwikkelingsrichtingen die de internationale economische kracht van beide port-sectoren en daarmee van Nederland kunnen versterken. Het beoogde resultaat is te komen tot een agenda of kader waar overheden en ondernemers, vanuit hun eigen rol, gezamenlijk uitvoering geven aan een strategie voor de ruimtelijk-economische versterking voor de korte en middellange termijn (2025/2028). Het is daarmee een handelingsperspectief voor de toekomst.

Planning

Deze strategie en bijbehorende afspraken zijn in 2016 klaar. Als tussenstap wordt eind 2015 een (voortschrijdende)agenda gemaakt waarin de acties, het proces en mogelijk quick-win’s voor 2016 in worden opgenomen.

Betrokkenen

Rijk (IenM en EZ), Provincie Zuid-Holland, Greenports Westland/ Oostland, Boskoop, Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer, Noord-Holland Noord en Venlo, de mainports Schiphol en Rotterdam en de markt via het ondernemersplatform “Green meets Port” en de Triple-Helix organisaties van greenports.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.