1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Bereikbaarheid Lelystad Airport

Bereikbaarheid Lelystad Airport

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

De Alderstafel Lelystad heeft begin 2012 het Rijk geadviseerd over de mogelijke ontwikkeling van de regionale luchthaven Lelystad. In het kabinetsstandpunt hierover is opgenomen dat de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven gelijke tred dient te houden met de ontwikkeling van de luchthaven. In het MIRT Onderzoek is met de regio en het bedrijfsleven onderzocht hoe de gewenste ontwikkeling van de luchthaven zich verhoudt tot de bereikbaarheid. In het voorjaar 2014 hebben Rijk, provincie Flevoland en de gemeente Lelystad op grond van de resultaten van dit onderzoek bestuurlijk afgesproken om een verdere invulling te geven aan de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid van luchthaven Lelystad.

In april 2015 is het luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Onder regie van provincie Flevoland werken diverse partijen aan een verbetering van de busverbinding, aan mobiliteitsmaatregelen en een nieuwe aansluiting op de A6 met een verbinding naar de luchthaven. Het Rijk start een MIRT Verkenning naar de verbreding van de A6 tussen Almere Buiten Oost en Lelystad Centrum.

Planning

Het streven is om de OV-maatregelen, de mobiliteitsmaatregelen en de nieuwe aansluiting met de verbindingsweg naar de luchthaven te realiseren voordat het groot vliegverkeer gebruik maakt van de luchthaven. Ter voorbereiding op de startbeslissing onderzoekt het Rijk op welke termijn een verbreding van de A6 tussen Almere Buiten Oost en Lelystad Centrum het beste kan worden gerealiseerd, rekeninghoudend met ondermeer de ontwikkeling van de luchthaven, de ruimtelijke ontwikkelingen, de inzet van mobiliteitsmaatregelen, de Floriade en geplande onderhoudswerkzaamheden. In overleg met de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zal worden besloten wanneer de startbeslissing wordt genomen.

Betrokkenen

Ministerie IenM, provincie Flevoland, gemeente Lelystad en vertegenwoordiging van het Bedrijfsleven.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.