1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3.   Project- en programmabladen
 4. Corridor Zuid (goederenvervoer)

Corridor Zuid (goederenvervoer)

GebiedBrabant
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) van eind 2013 hebben Rijk en regio afgesproken gezamenlijk te werken aan het projectplan voor het MIRT Onderzoek Goederencorridor Zuid (Rotterdam-Brabant/Limburg-Duitsland).

Het MIRT Onderzoek Goederencorridor geeft uitwerking aan de actie Kernnetwerk van de Topsector Logistiek, om te komen tot een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen en multimodale overslagpunten. Het onderzoeksgebied omvat de modaliteiten:

 • weg: A16/ A58/ A67;
 • spoor: Brabantroute;
 • water: Maas en Brabantse Kanalen;
 • Buis.

De corridor maakt deel uit van de Europese Rhine-Alpine corridor van het TEN-T netwerk. Delen van de waterwegen van de corridor liggen ook op de Northsea-Mediterranean corridor.

Het primaire doel van het MIRT Onderzoek is het met overheden en marktpartijen gezamenlijk opstellen van een ontwikkelstrategie voor de toekomst van de corridor Zuid, die inspeelt op de belangrijkste kansen en belemmeringen voor het optimaal functioneren van de corridor (in termen van People, Profit en Planet) en daarmee bijdraagt aan de nationale bereikbaarheid en versterking van de concurrentiekracht. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het kernnetwerk voor de corridor Zuid.

Hierbij speelt het stimuleren van:

 • optimaal en flexibel gebruik van bestaand infrastructuurnetwerk (weg, rail, water en buisleiding);
 • efficiëntieverbetering logistieke sector en achterlandnetwerk;
 • benutting van economische ontwikkelingskansen;
 • nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen;
 • kansen voor innovatie.

Het MIRT Onderzoek richt zich op de korte (2017), middellange (richting 2020) en lange termijn (richting 2030).

Planning (globaal)

September 2014: start kwartiermakersfase
Juni 2015: plan van aanpak vastgesteld in bestuurlijke regiegroep
Juli 2015: start MIRT Onderzoek
2016: afronding MIRT Onderzoek

Betrokkenen

Rijk, Strategisch Platform Logistiek (SPL), Transport en Logistiek Nederland (TLN), TNO en provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven die geografisch gelegen zijn op de corridor Zuid.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.