1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Brainport Avenue

Brainport Avenue

GebiedBrabant
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

Voor versterking van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven op de lange termijn is, op basis van een brede analyse van het vestigingsklimaat en van meerdere ruimtelijk-economische ontwikkelperspectieven, een gebiedsvisie Brainport Avenue 2020-2040 opgesteld. De gebiedsvisie geeft een kansrijk toekomstperspectief waarmee de Brainport regio kan blijven concurreren met Europese kennis- en innovatieregio’s. Geconstateerd is dat daarvoor substantiële verbeteringen van de agglomeratiekracht, connectiviteit en vestigingsklimaat nodig zijn. In de Gebiedsvisie is een tiental opgaven vastgesteld die in onderlinge samenhang vorm moeten krijgen om een optimale synergie voor Brainport City te bereiken. De gebiedsvisie is in het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) van 13 november 2014 door Rijk en regionale partijen vastgesteld.

Planning

2015: uitwerking tien samenhangende opgaven uit de gebiedsvisie in een adaptief programma en ontwikkelstrategie (inclusief voorstel voor governance)
Besluitvorming BO MIRT november 2015.

Betrokkenen

Gemeente Eindhoven, Rijk (IenM en EZ), provincie Noord-Brabant, Metropoolregio Eindhoven, Eindhoven Airport, NS, Brainport Development, regiogemeenten (met name gemeenten Best, Helmond, Oirschot en Veldhoven).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.