1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Corridor Oost (goederenvervoer)

Corridor Oost (goederenvervoer)

GebiedOost-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In het bestuurlijke overleg MIRT van eind 2013 hebben Rijk en regio afgesproken gezamenlijk te werken aan het projectplan voor het MIRT Onderzoek Goederencorridor Oost (Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland).

In de Gebiedsagenda Oost is het versterken en benutten corridors een van de drie hoofdopgaven. Het MIRT Onderzoek geeft uitwerking aan de actie Kernnetwerk van de Topsector Logistiek, om te komen tot een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen en multimodale overslagpunten. Het onderzoeksgebied omvat de modaliteiten:

  • De weg ( A15)
  • Het spoor ( Betuweroute)
  • De binnenvaart (Waal)

Delen van de corridor liggen op de Rhine-Alpine, North Sea Baltic en North Sea-Mediterranean corridors van het TEN-T netwerk.

Het primaire doel van het onderzoek is het met stakeholders gezamenlijk maken van een ontwikkelstrategie voor de toekomst van de multimodale goederenvervoercorridor Oost die inspeelt op de belangrijkste kansen en belemmeringen voor het optimaal functioneren van de corridor (in termen van People, Profit en Planet) en daarmee bijdraagt aan de nationale bereikbaarheid en versterking van de (regionale) concurrentiekracht. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het kernnetwerk. Hierbij speelt het stimuleren van:

  • optimaal en flexibel gebruik van het bestaande infrastructuurnetwerk (weg, rail, water );
  • efficiëntieverbetering logistieke sector en achterlandnetwerk;
  • benutting van kansen voor de (regionale) economie en duurzaamheid;
  • nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

 Het MIRT Onderzoek zal zich richten op de korte (2016), middellange (richting 2020) en lange termijn (richting 2030).

Planning (globaal)

Januari 2015: plan van aanpak vastgesteld in bestuurlijke regiegroep
Januari 2015: start MIRT Onderzoek
2016: afronding MIRT Onderzoek

Betrokkenen

Rijk, Strategisch Platform Logistiek (SPL), Transport en Logistiek Nederland (TLN), TNO en provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven die geografisch gelegen zijn op de corridor Oost.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.