1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Arnhem Nijmegen

Arnhem Nijmegen

GebiedOost-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) van 2012 hebben de regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland en het Rijk afgesproken een gebiedsgericht MIRT Onderzoek uit te voeren naar de economische meerwaarde van het bereikbaar houden van de regio Arnhem Nijmegen op middellange en lange termijn. Aanleiding voor het gebiedsgericht MIRT Onderzoek in de regio Arnhem Nijmegen is dat ondanks capaciteitsuitbreidingen van het hoofdwegennet, de inter- en intraregionale bereikbaarheid van de regio Arnhem Nijmegen problematisch blijft, door o.a. de specifieke ligging, toenemende druk op de toegang tot de steden en pendel. Gezien de consequenties daarvan voor de verdere ontwikkeling van de economische potenties (waaronder topsectoren) in dit gebied en voor de doorstroming van het verkeer op de corridor naar Duitsland, is besloten tot een gezamenlijk gebiedsgericht MIRT Onderzoek.

 Doel van dit MIRT Onderzoek is om eerst een (robuust) toekomstbeeld te schetsen van de economische en maatschappelijke meerwaarde van de regio, waarbij aandacht wordt besteed aan de economische analyse en ontwikkeling (topsectoren), de woningbouwopgave, de stedelijke bereikbaarheid en de doorstroming en betere benutting van de achterlandverbindingen. Vervolgens wordt daarvan afgeleid aangegeven welke fysiek ruimtelijke en/of overige maatregelen nodig zijn ter versterking van de (inter)nationale concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in de regio Arnhem Nijmegen.

In het voorjaar van 2015 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Arnhem en Nijmegen en van Gedeputeerde Staten de Integrale MIRT-Agenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen vastgesteld. Bij dit proces zijn de regiogemeenten, alsmede vertegenwoordigers van onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers via de ‘keygroup’ van de Triple Helix, betrokken geweest. Het resultaat is een gedeelde integrale agenda van het stedelijk netwerk op de ruimtelijk-economische ontwikkeling en bereikbaarheid van de regio Arnhem-Nijmegen voor de middellange en lange termijn, die richting geeft aan beslissingen op het gebied van mobiliteit, ruimte en economie.

 In 2015 wordt vanuit de integrale MIRT-Agenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen een concrete Uitvoeringsagenda opgesteld.

Planning

2015: Uitvoering en afronding van het onderzoek.

Betrokkenen

De regio Arnhem Nijmegen (trekker), provincie Gelderland, IenM en regiogemeenten.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.