1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Concurrentiekracht Noord-Nederland

Concurrentiekracht Noord-Nederland

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

Noord-Nederland kent een ijle economische structuur met een relatief klein aantal economische clusters/knooppunten en een groot aandeel MKB-bedrijven. Voor het versterken van de economie in termen van innovatiekracht en het toevoegen van banen is de inzet van de overheden gericht op het vergroten van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Doordat fysieke afstanden groter zijn en urbanisatievoordelen, achterwege blijven, is het voor bedrijven en kennisinstellingen complexer om van elkaars ‘nabijheid’ te profiteren.

 In dit onderzoek ligt het accent op het in kaart brengen van cross-sectorale verbindingen van belangrijke sectoren en de vraag waar zich kansen voordoen om agglomeratiekracht en borrowed size effecten in termen van voordelen van samenwerking van meerdere bedrijven uit één sector en gerelateerde sectoren met clusters in andere krachtige economische regio’s te versterken. Dit draagt bij aan het optimaliseren van netwerken tussen relevante economische clusters en regio’s. Het MIRT Onderzoek moet de opgaven die hiermee gepaard gaan scherper in beeld brengen. De noordelijke campussen vervullen een sleutelrol, samen met universiteiten en hogescholen in de kennisinfrastructuur. In hoeverre de beschikbare kennisinfra adequaat kan inspelen op de vragen van het bedrijfsleven is een onderdeel van dit onderzoek.

 Het onderzoek moet bijdragen aan nieuwe ideeën over de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland, het stimuleren van samenwerking en ketenvorming, concretiseren van living labs, het beter benutten en verbinden van bestaande campussen, hogescholen en universiteit(en) en belemmeringen in knellende wet- en regelgeving in beeld brengen. Er wordt gebruikt gemaakt van de uitkomsten uit de Beleidsverkenning Versterking Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) en het rapport Noord4Bio van de Wageningen Universiteit.

Planning

Het MIRT Onderzoek is opgebouwd uit vier fasen en mijlpalen:
2015: fase 1, kwartier maken (circa 3 – 6 maanden)
2016: fase 2, probleem- en kansenanalyse (circa 9 – 12 maanden)
juni 2017: fase 3, oplossingsrichtingen (circa 6 maanden)
november 2017: fase 4, besluitvorming (circa 3 maanden).

Betrokkenen

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gezamenlijk opdrachtgever. Het onderzoek wordt namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) getrokken door de provincie Drenthe. Hierbij wordt gedacht aan de RUG, Planbureau voor de Leefomgeving, een aantal grotere bedrijven/bedrijfsnetwerken/clusters en overheden.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.