1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Anders Benutten

Anders Benutten

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

Afname van draagvlak voor voorzieningen in het landelijk gebied en de schaalvergroting van deze voorzieningen zorgen voor een verdergaande concentratie van werken, onderwijs en zorg in de centrumdorpen en steden. Door deze verschuiving groeien de centrumdorpen en steden, maar krijgt het toch al ijle landelijk gebied te maken met een verdere afname van inwoners en voorzieningen. Dit leidt ook tot toenemende exploitatietekorten in het OV, terwijl de Brede Doeluitkering (BDU) daalt. Daarnaast hebben gemeenten sinds1 januari 2015 te maken met vergaande decentralisaties van het sociaal domein, wederom gepaard gaande met bezuinigingen.

Het doel van het MIRT Onderzoek Anders Benutten is om met de uitgangspunten van ’Beter Benutten’ vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de inwoners van de krimpgebieden bij de bovenlokale voorzieningen kunnen blijven komen, rekening houdend met reistijd, draagvlak en haalbaarheid. De goede ervaringen uit ‘Beter Benutten’ passen goed bij dit MIRT Onderzoek. In algemene zin gaat het om het direct betrekken van het bedrijfsleven en zorginstellingen en het aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden, het zoeken naar niet traditionele (infrastructurele) maatregelen als informatievoorziening en inrichting. Zo kunnen bijvoorbeeld ook ICT en instrumenten als apps, facebook en twitter deel van de oplossing vormen. In het MIRT Onderzoek is ook aandacht voor eventuele juridische belemmeringen en de gevolgen voor de financiële lasten. Onderzocht wordt welke mogelijkheden tot bundeling in Noord-Nederland mogelijk zijn en hoe dit efficiënt en doelmatig kan worden uitgevoerd. Passend bij het ‘Living Lab’- gedachtegoed worden lopende pilots en experimenten (o.b.v. concrete initiatieven van stakeholders) ingepast in het onderzoek.

Planning

Het MIRT Onderzoek is opgebouwd uit vier fasen en mijlpalen:
2015: fase 1, kwartier maken (circa 3 – 6 maanden)
maart 2016: fase 2, probleem- en kansenanalyse (circa 9 – 12 maanden)
juli 2016: fase 3, oplossingsrichtingen (circa 6 maanden)
november 2016: fase 4, besluitvorming (circa 3 maanden)

Betrokkenen

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gezamenlijk opdrachtgever. Het onderzoek wordt Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) getrokken door de provincie Drenthe.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen              
*
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2016: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.