1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans

Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

In het Eems-Dollard estuarium is tegelijkertijd sprake van grote economische ambities en zichtbaar ecologisch herstel. Hiervoor zijn afspraken nodig over zowel economische ontwikkelingsruimte als over ecologische maatregelen. In het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) november 2013 zijn door Rijk en regio afspraken gemaakt over een MIRT Onderzoek. De uitkomsten worden gebruikt om invulling te kunnen geven aan de Nederlandse strategie in de totstandkoming van een bilaterale samenwerking met Duitsland voor het ecologisch herstel van de Eemsdelta en toe te werken naar een afsprakenkader en financieringsstrategie voor herstelmaatregelen in het Nederlandse deel van het Eems-Dollard estuarium. Diverse (lopende) onderzoeken in Nederland en Duitsland moeten de bouwstenen voor het onderzoek leveren.

Planning

In 2015 is besluitvorming voorzien omtrent een mogelijk adaptief maatregelenprogramma, de financiering daarvan, de rolverdeling Rijk-regio in samenhang met bilaterale afspraken en een uitvoeringsorganisatie. Er zal worden afgewogen of een vervolg in de vorm van een MIRT Verkenning aan de orde is.

 In het BO MIRT najaar 2014 is uitgesproken dat op het onderzoek een MIRT Verkenning kan volgen, mits:

  • Het maatregelenoverzicht wordt toegespitst aan de hand van criteria zoals ecologische effectiviteit, draagvlak en haalbaarheid.
  • De kostenindicatie wordt uitgewerkt tot een volwaardige financieringsstrategie voor financiering.
  • Er zicht wordt geboden op de vorm van de bestuurlijke samenwerking met Duitsland en de probleembeschrijving uitmondt in een gezamenlijk gedeeld urgentiebesef.
  • De kijkrichtingen en de shortlist met effectieve maatregelen worden benut als bouwstenen om te komen tot een gezamenlijk streefbeeld met Duitsland.
De planning is mede afhankelijk van de voortgang van het Integraal Managementplan (IMP) Eems-estuarium. Voor uitwisseling over de koers van beide landen, met name zodra het IMP Eems-estuarium is afgerond, is afstemming op bestuurlijk niveau nodig. In fase II van dit MIRT Onderzoek zal in samenhang met de trekkers van het IMP Eems-estuarium hiervoor een route worden geschetst.

Betrokkenen

De provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gezamenlijk opdrachtgever. Ondersteuning door het ministerie van EZ en advies van de Waddenvereniging en Groningen Seaports .

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.