1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Stedelijke Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

Stedelijke Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpOverig
MinisterieIenM
FaseOnderzoek

Aanleiding en doel

Steden zijn meer en meer de motor van de Nederlandse economie. Bedrijven en mensen zijn in steden productiever en het aandeel van het nationaal inkomen dat in de stad verdiend wordt, neemt toe. We zien dan ook dat steeds meer bewoners en bedrijven naar de stad trekken. Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zien we dat het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in steden als Amstelveen, Zaanstad en Almere toeneemt en dat Amsterdam de grootste groei kent van inwoners en arbeidsplaatsen. Omdat de fysieke ruimte van stedelijke infrastructuur beperkt is, zien we de druk op de openbare ruimte toenemen. Ook het toerisme en het vrije tijdsverkeer groeit de afgelopen jaren flink, waardoor de druk op de stedelijke netwerken extra stijgt. In stedelijk gebied zien we dan ook toenemende reistijden en afnemende reistijdbetrouwbaarheid. De verkeersveiligheid neemt af en ook de verblijfskwaliteit staat onder druk. Met meer bewoners, bezoekers en bedrijven in stedelijk gebied is de verwachting dat deze knelpunten verder zullen toenemen. Doel van dit MIRT Onderzoek is dan ook om na te gaan hoe de bereikbaarheid in de stedelijke gebieden in de MRA kan worden verbeterd.

Dit MIRT Onderzoek richt zich op de stedelijke gebieden in de MRA. De toenemende druk komt het sterkst naar voren in de centrumgebieden, op de op- en afritten en stedelijke invalswegen tussen het hoofdwegennet en de centrumgebieden en op de OV knooppunten. Hier neemt het voor- en natransport en het overstappen relatief veel tijd. Ook onderzoeken we welke ruimtelijke aanpassingen nodig kunnen zijn voor de grote binnenstedelijke woningbouwopgave.

Planning

Najaar 2015: gedeelde probleemerkenning en aanpak fase 2: oplossingsrichtingen.
Najaar 2016: afspraken over oplossingsrichtingen

Betrokkenen

Gemeente Amsterdam (trekker), gemeenten, Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, ministerie van IenM.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.