1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

De verwachte verkeersgroei op de ring A10 ter plaatse van de Zuidas leidt tot de noodzaak van een capaciteitsvergroting en het ontvlechten van doorgaand verkeer op de ring A10 en het bestemmingsverkeer ten behoeve van de op- en afritten van de S108 (VU Kenniskwartier) en S109 (RAI). De capaciteitsvergroting en het ontvlechten van het doorgaand en bestemmingsverkeer dient op het knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel ingezet te worden. De projecten Zuidasdok (zie betreffende projectblad) en A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel worden in samenhang ontwikkeld en gerealiseerd.

Oplossing

Het aanpassen van bestaande en inpassen van nieuwe infrastructuur (rijstroken en kunstwerken) ter plaatse van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, zodat het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer op de A10-Zuid worden gescheiden. Dit draagt bij aan een meer robuust verkeerssysteem en een verruimde capaciteit ter plaatse van Amsterdam Zuidas. Voor aanpassingen op de Zuidas zie het projectblad Zuidasdok.

Planning

2016: Tracébesluit
2017: start realisatie
2028: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 297 mln. Artikel IF 12.03.02.

Politiek/bestuurlijk

In het voorjaar van 2012 heeft het Rijk besloten om het project A10 knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel in samenhang met het project Zuidasdok tot ontwikkeling te brengen. De noodzakelijke ontvlechting van doorgaand en bestemmingsverkeer ter plaatse van de Zuidas kan alleen tot stand worden gebracht indien de scheiding op de knooppunten wordt ingezet. Het project knooppunten is opgenomen in de bestuursovereenkomst Zuidas van juli 2012. In tegenstelling tot de andere onderdelen van de bestuursovereenkomst komt het project A10 knooppunten volledig voor rekening en risico van het Rijk. Het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is vervroegd vastgesteld in 2015.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën            
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2015: het taakstellend budget is afgenomen door een overboeking van de projectorganisatiekosten naar het project Zuidasdok.