1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Besluit beheer Haringvlietsluizen

Besluit beheer Haringvlietsluizen

GebiedZuidwestelijke Delta
OnderwerpZoetwater
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

In 1970 werd het Haringvliet in het kader van de Deltawerken door de Haringvlietsluizen van zee afgesloten. Hierdoor verdween het zoute water en de invloed van eb en vloed. Trekvissen zoals zalm, zeeforel en glasaal kunnen nu de stroomgebieden van Rijn en Maas niet of nauwelijks meer bereiken. Ook de trek naar zee wordt bemoeilijkt omdat de sluizen alleen bij eb open gaan wanneer er rivierwater moet worden afgevoerd.

Oplossing

Als een beperkt deel van de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier wordt gezet, kunnen trekvissen de stroomgebieden van de Rijn en Maas wel bereiken. Door het Kierbesluit wordt alleen het westelijke deel van de Haringvliet zout. De daar gelegen inlaatpunten van het waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf moeten naar het oosten worden verplaatst, zodat het gebruik van zoetwater uit het Haringvliet niet verandert. Bij een lage afvoer van de rivier (minder dan 1500 m3/s) gaan de sluizen bij vloed weer dicht en wordt het Haringvliet ‘zoetgespoeld’. Een deel van het zoetwatertracé op Voorne- Putten wordt door de provincie Zuid-Holland gerealiseerd in het natuurontwikkelingsproject Beningerwaard. De aanvoer van zoetwater naar het agrarisch gebied verdubbelt, waarmee een robuuste situatie ontstaat. Er is voor Goeree-Overflakkee besloten tot een variant waarbij het waterschap een kanaal en Evides een afzonderlijke pijp aanlegt. Hierbij wordt tevens een gescheiden aan- en afvoer gerealiseerd, hetgeen voor zoetwater en ecologie robuuster en efficiënter is. Hiermee wordt een zelfde niveau van wateraanvoer als op Voorne- Putten gerealiseerd.

Planning

2013: principebesluit
2014: ondertekening realisatieovereenkomsten
2015: start realisatie
2018: effectuering van het Kierbesluit

Financiën

Voor dit project is vanuit het Rijk in totaal circa € 76 mln. Artikel DF 2.02.02. Het waterschap Hollandse Delta is bereid om € 1,2 mln bij te dragen aan uitvoering van maatregelen op Voorne- Putten. Voor de maatregelen op Goeree- Overflakkee zijn het waterschap en Evides Waterbedrijf bereid om respectievelijk € 1,58 mln en € 1,5 mln bij te dragen.

Politiek/bestuurlijk

Gemeenten verlenen medewerking aan de benodigde bestemmingsplanprocedures.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën          
*
   
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is nieuw opgenomen in het MIRT. Overheveling van € 41,4 mln van Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren naar dit project.

2015: het project is overgegaan naar de realisatiefase.