1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Calandbrug

Calandbrug

GebiedZuidvleugel
OnderwerpSpoorwegen goederenvervoer
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

De Calandbrug is een stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied. Het is de verbindende schakel in de Havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute en verbindt het westelijk havengebied met het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. De opgave is tweeledig. Rond 2020:

  1. bereikt de brug het einde van haar technische levensduur en is grootschalige renovatie nodig;
  2. wordt, door de verwachte groei van het spoorvervoer en het zeescheepvaartverkeer naar de Brittanniëhaven, een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer verwacht.

Het volgende is van belang:

  1. De Calandbrug heeft niet alleen een functie voor het treinverkeer en de zee- en binnenscheepvaart maar wordt ook gebruikt voor vervoer van gevaarlijke stoffen en door fietsers, voetgangers en autoverkeer;
  2. bewoners van met name Rozenburg ervaren geluidsoverlast van de huidige brug.

Oplossing

Over de gezamenlijke aanpak en financiering van de Calandbrug hebben het ministerie van IenM en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt. Doel is om nog voor 2020 een oplossing operationeel te hebben. De Ontwerpstructuurvisie is in februari 2014 gepubliceerd samen met de PlanMER en de MKBA en bevat de onderbouwing van het voorkeursalternatief, het Theemswegtracé. Dit nieuwe spoortracé zal worden aangelegd door het Havenbedrijf Rotterdam en behelst de omlegging van het huidige spoortracé naar een tracé langs de Theemsweg.

Financiën

Om een grootschalige renovatie te kunnen bekostigen heeft het Rijk € 158 mln gereserveerd. Het Havenbedrijf Rotterdam is bereid om € 80 mln bij te dragen aan een oplossing die een rendabele businesscase heeft en tijdig gerealiseerd is. De Europese Commissie heeft € 60 mln TEN-T subsidie toegekend aan het project. Artikel IF 13.03.05.

Politiek/bestuurlijk

Het havenbedrijf besluit uiterlijk eind 2015 definitief of het daadwerkelijk het Theemswegtracé zal aanleggen. Als dat (financieel) niet haalbaar blijkt, zal de Calandbrug door ProRail grootschalig worden gerenoveerd.

Uitvoering

De defnitieve Rijksstructuurvisie wordt naar verwachting in september 2015 gepubliceerd. De volgende stap in de procedure is de publicatie van het Ontwerp-Tracébesluit in 2016. Oplevering van het Theemswegtracé staat gepland in 2020.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase          
*
 
*
Opgave          
*
   
Oplossing                
Planning                
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: het project is overgegaan van verkenningsfase naar planuitwerkingsfase.