1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Sporendriehoek Noord-Nederland

Sporendriehoek Noord-Nederland

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De motie Koopmans (TK 27658, nr 41) heeft de regering verzocht € 160 mln (prijspeil 2008) te reserveren voor de sporendriehoek in Noord-Nederland, binnen het voor de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse (LMCA) Spoor aangekondigde pakket van € 4.500 mln voor de periode tot 2020. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen om intensivering van de treindienst mogelijk te maken, zoals de aansluiting bij Herfte en kosteneffectieve maatregelen om de rijtijden van en naar de Randstad te verbeteren, zoals wachtsporen en het optimaliseren van bogen.

Oplossing

Het project Zwolle Transfer Rijtijdverkorting wordt momenteel door ProRail uitgevoerd. Daarnaast is het voorbereiden van een viersporige halte Groningen Europapark in uitvoering. Verder worden de volgende projecten bestudeerd:

  • vervanging overweg Wolvega door spoortunnel Om den Noort;
  • aanpassing boog Hoogeveen;
  • viersporigheid Groningen-Groningen losplaats;
  • seinoptimalisatie Zwolle-Meppel.

 De resterende gelden zijn gereserveerd voor overwegveiligheid ZwolleLeeuwarden en versnelling bediening brug over het van Harinxmakanaal. Andere mogelijk te treffen maatregelen, afhankelijk van de uiteindelijke dienstregeling, hebben betrekking op capaciteitsverruiming van het baanvak Zwolle-Herfte, aanpassingen te Assen, Meppel en Groningen en overige brugopeningen te Fryslân. Uit de lopende studies zal moeten blijken of voldoende geld beschikbaar is om al het genoemde ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Besluitvorming over dit budget is weliswaar voorbehouden aan de minister, maar in lijn met de motie Cramer/Roefs (TK 27658, nr 40) is het aan de regio om aan de hand van de gekozen dienstregeling hierin te prioriteren dan wel voor aanvullende financiering te zorgen. ProRail en IenM zijn hierbij ondersteunend en adviserend.

Planning

2010: start realisatie
2020: oplevering

Financiën

Taakstellend budget: € 135 mln. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Convenanten: de middelen zijn onderdeel van het convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn van juni 2008. Zie voor meer info over dit onderwerp het projectblad Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen        
*
     
MIRT Fase        
*
     
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën          
*
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2013: dit project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2014: bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget opgehoogd met € 3 mln. Het projectbudget is tevens opgehoogd met € 19 mln door een andere verdeling van de gerealiseerde uitgaven met betrekking tot de deelprojecten behorende tot Zwolle Spoort. Zie voor toelichting het projectblad Punctualiteitsen capaciteitsknelpunten.

2015: bij Voorjaarsnota 2014 is het projectbudget opgehoogd met € 10,4 mln vanuit Aslastencluster III. Daarnaast is € 70 mln overgeboekt als dekking van het nieuw opgenomen project Zwolle-Herfte.