1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Fietsparkeren bij stations

Fietsparkeren bij stations

GebiedNationaal
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Door een groeiend aantal mensen dat met de fiets naar de trein komt is een tekort aan fietsparkeerplaatsen bij stations ontstaan. Zonder uitvoering van het Actieplan Fietsparkeren bij Stations wordt voor 2020 een tekort verwacht van circa 82.000 tot 145.000 en voor 2030 van circa 92.000 tot 185.000 plekken.

Oplossing

In de Lange Termijn Spooragenda dl 2 (TK 29984, nr.474), staat de aanpak om de aansluiting van het spoor op de OV-keten te verbeteren. De overstap van eigen vervoer, zoals de fiets, op OV en vice versa is daar een belangrijk onderdeel van. Hiervoor zijn goede faciliteiten bij knooppunten noodzakelijk. In 2011 is de Kamer geïnformeerd over het Actieplan ‘Fietsparkeren bij Stations’ (TK 32404, nr. 53). Hierin staat dat de verantwoordelijkheid voor fietsbeleid in de toekomst volledig bij de decentrale overheden ligt. IenM ondersteunt hen hier financieel in door tot 2020 (onder bepaalde voorwaarden) de bouw van extra fietsparkeerplaatsen te cofinancieren. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de aanleg van zo’n 100.000 fietsvoorzieningen bij stations voor €90 mln (zie TK29984 nr.485).

Planning

Start realisatie: divers
Oplevering: divers, maar uiterlijk 2020

Financiën

Totaalbudget € 325 mln. Tot en met 2012 via Beheer en Instandhouding (BenI) als geoormerkt project: € 104 mln en van 2013-2028 € 222 mln (waarvan € 96 voor PHS-locaties, € 11 mln voor OV-Schiphol-Amsterdam-Almere (OV-SAAL) en € 104 mln voor overige locaties) via het aanlegprogramma Personenvervoer. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

2011: actieplan Fietsparkeren naar Tweede Kamer gestuurd (TK 32404, nr 53). Motie de Jong (TK 29984, nr. 279) aangenomen: voorwaarde voor cofinanciering is voortbestaan gratis fietsparkeermogelijkheden. 2014: Motie Ouwehand/De Rouwe beantwoord bij brief van 12 mei (TK 29984, nr. 485): regering gaat in overleg met grote gemeenten en NS en ProRail over fietsparkeerproblematiek. Met die brief is tevens voldaan aan de toezegging om de Kamer begin 2014 te informeren over resultaten onderzoek naar behoefte aan fietsparkeerplaatsten en invulling van het Actieplan. Dit geldt ook voor motie van Veldhoven waarin de regering wordt verzocht met NS en ProRail inzichtelijk te maken waar niet benutte en gereserveerde ruimte ingezet kan worden voor fietsenstallingen.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase        
*
     
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën        
*
*
   
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2013: het project is nieuw opgenomen in het MIRT. De Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Cie Kuiken) heeft aanbevolen de aansturing van ProRail minder diffuus te maken. In de Kabinetsreactie is aangegeven dat de geoormerkte projecten van beheer- en instandhouding worden ondergebracht in het aanlegprogramma, omdat deze projecten meer overeenkomsten vertonen met aanlegprojecten dan met beheer en instandhouding.

2014: bij Voorjaarsnota 2013 is het projectbudget verhoogd met € 4 mln. Onderbesteding van € 6 mln bij BenI wordt overgeheveld naar taakstellend budget aanlegprogramma.