1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

GebiedLimburg
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

Ooijen-Wanssum is een gebiedsontwikkeling waarin een aantal doelen wordt gecombineerd. Het project draagt bij aan de korte en lange termijn waterveiligheidsdoelstelling van het noordelijke Maasdal. In combinatie daarmee wordt een rondweg aangelegd en natuur ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld. De provincie Limburg is de trekker van dit project. De doelstellingen van de gebiedsontwikkeling zijn:

  • Hoogwaterbescherming (1:250) door aanleg en verbetering van de primaire waterkeringen;
  • Duurzame waterstanddaling door het bieden van voldoende ruimte voor de Maas voor (toekomstige) hoogwaters en daarmee het leveren van een substantiële waterstanddaling (ten minste 35 cm);
  • Aaneengesloten waterrijk landschap. Vorming van een groot, aaneengesloten, waterrijk landschap in de Oude Maasarm en langs de Maas waar rivierverruiming, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan;
  • Economische ontwikkeling en leefbaarheid. Economische ontwikkelingen toestaan op plaatsen waar de Waterwet door concrete rivierkundige maatregelen overbodig wordt of waar de baten van sectorale regelgeving niet in verhouding zijn met de (maatschappelijke) kosten.

Oplossing

Om te voorkomen dat de Maas tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord Limburg opstuwt tijdens hoogwater wordt een tien kilometer lange oude Maasarm gereactiveerd, worden kaden verwijderd en twee hoogwatergeulen gegraven. Dijken worden aangelegd en verbeterd om de bescherming van 1:/250 per jaar te realiseren. Tegelijkertijd wordt een nieuwe rondweg om Wanssum aangelegd en wordt geïnvesteerd in de haven van Wanssum.

Planning

2016: projectbeslissing

Financiën

Het gehele project is geraamd op € 210 mln (prijspeil 2011) waarvan € 75 mln door de regio wordt betaald. De rijksbijdrage (prijspeil 2014) bedraagt maximaal € 123 mln (exclusief € 10 mln vanuit Maaswerken). Daarvan is € 8,3 mln overgeheveld naar de provincie Limburg als bijdrage in de proceskosten. Artikel DF 1.02.01.

Politiek/bestuurlijk

Naast het Rijk zijn het Waterschap Peel en Maasvallei, de gemeenten Horst aan de Maas en Venray en de provincie Limburg betrokken. In november 2012 is een bestuursovereenkomst tussen Rijk en regio gesloten over de verdere planuitwerking.

Uitvoering

De provincie Limburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Planuitwerking verloopt via het instrument van het Provinciaal Inpassingsplan.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase          
*
   
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën          
*
   
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase. Voor de rijksbijdrage in de proceskosten is € 8,3 mln. overgeheveld naar de provincie.