1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma

GebiedNationaal
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door primaire waterkeringen. Om de 12 jaar worden deze getoetst. Wanneer niet aan de gestelde normen wordt voldaan dienen maatregelen te worden genomen. Bij de laatste toetsing (2011) bleek dat van de dijken en duinen 2.408 km voldoen aan de norm en 1.302 km niet. Voor de kunstwerken is het beeld dat 868 kunstwerken voldoen aan de norm en 799 niet. In 2014 is een nieuw waterveiligheidsbeleid vastgesteld met daarvan afgeleid nieuwe normen. Vanaf 2017 zullen de keringen hieraan worden getoetst. Het streven is dat in 2050 aan de nieuwe normen wordt voldaan.

Oplossing

Ongeveer de helft van de keringen die niet aan de huidige norm voldoet maakt deel uit van lopende uitvoeringsprogramma’s zoals het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (zie het desbetreffende projectblad). Voor het deel van de opgave dat nog niet is opgepakt is dit Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgesteld. Hierin wordt ook de opgave als gevolg van het nieuwe waterveiligheidsbeleid opgepakt.

Planning

De programmering kent een voortrollend karakter waardoor een jaarlijkse actualisatie mogelijk is. De prioritering is gebaseerd op urgentie. De eerste jaren ligt de nadruk op verkenningen en planuitwerkingen als voorbereiding op de realisatie. Enkele projecten bevinden zich nu al in de realisatiefase. Eind 2016 zijn naar verwachting 40 projecten in de verkenningsfase, 5 in de planuitwerkingsfase en 5 projecten in realisatie. Daarnaast lopen er 5 project overstijgende verkenningen. Bij 17 projecten zal eind 2016 de waterveiligheidsdoelstelling zijn behaald.

Financiën

Circa 90 procent van de primaire waterkeringen is in beheer bij de waterschappen. De rest vrijwel volledig bij het Rijk. De versterking van de keringen van de waterschappen gebeurt op basis van cofinanciering. Rijk en waterschappen dragen ieder 50 procent van de kosten. De 50 procent-bijdrage van de waterschappen bestaat uit een zogenaamd solidariteitsdeel van 40 procent en een projectgebonden deel van 40 procent. Voor deze maatregelen is tot en met 2028 in totaal € 3.895 mln beschikbaar. De versterking van de rijkskeringen is voor rekening van het Rijk. Hiervoor is tot en met 2028 € 554 mln beschikbaar. Artikel DF 1.02.02.

Politiek/bestuurlijk

De uitvoering van het HWBP wordt gecoördineerd door de Programmadirectie Hoogwaterbescherming, een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de waterschappen en het ministerie van IenM.

Uitvoering

De uitvoering van het HWBP wordt gecoördineerd door de Programmadirectie Hoogwaterbescherming, een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de waterschappen en het ministerie van IenM.

Het HWBP maakt deel uit van het Deltaprogramma met behoud van eigen organisatie en sturing.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën              
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2016: het programmabudget is aangepast vanwege vrijval uit HWBP-2.

594 Hoogwaterbeschermingsprogramma_Nederland Totaal_Nederland Totaal_Nederland Totaal