1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Als gevolg van weefbewegingen op het knooppunt Beekbergen ondervindt het doorgaande verkeer op de A1 en het verkeer op de verbinding Deventer-Arnhem hinder. Dit heeft een negatief effect op de goede en veilige doorstroming van het verkeer op de A1.

Oplossing

Verbetering van het knooppunt Beekbergen door aanleg van weefstroken op de A1, een directe verbindingsboog tussen de A1 en de A50 op het knooppunt en een extra rijstrook op de A50 tussen het knooppunt en de verzorgingsplaats De Brink.

Planning

2015: Tracébesluit
2016: start realisatie
2016-2018: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 31 mln. Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Deze planuitwerking volgt uit het maatregelpakket Robuust Netwerk, gebiedsgerichte uitwerking Mobiliteitsaanpak, van november 2008. De regio heeft zich verbonden aan uitvoering van enkele projecten op het onderliggend wegennet die een sterke relatie hebben met bovengenoemde maatregelen op het hoofdwegennet. De regio financiert deze aanpassingen voor een bedrag van € 5,1 mln (prijspeil 2008). In het 4e kwartaal van 2009 is de aanvangsbeslissing en de startnotitie vastgesteld

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen    
*
         
MIRT Fase              
*
Opgave                
Oplossing                
Planning      
*
*
*
   
Financiën      
*
     
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 7 mln). Aanpassingsplanning vanwege vertraging onderzoeken t.b.v. Tracébesluit.

2013: vanwege de noodzaak tot actualiseren van de verkeersgegevens is het Tracébesluit vertraagd en daarmee verschuift tevens de start realisatie en de openstelling met een jaar. Vanwege doorwerking Begrotingsakkoord verschuift de start realisatie naar 2014 en de openstelling van 2015 naar 2016.

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 en herstel geluidsregister (i.h.k.v. SWUNG) hebben tot gevolg gehad dat de planning is herijkt.

2016: het Tracébesluit is vastgesteld en het project is overgegaan naar de realisatie. Om aan te sluiten bij de huidige aanlegraming is het budget na verder detaillering van het ontwerp met € 5 mln verlaagd.