1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A12 Ede-Grijsoord

A12 Ede-Grijsoord

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Op de verbinding A12 Ede-Grijsoord doen zich verkeersafwikkelingsproblemen voor waardoor de bereikbaarheid verslechtert.

Oplossing

Voor de huidige autosnelweg (2x2 rijstroken) zijn diverse alternatieven onderzocht. In de standpunten A12 Veenendaal-Ede en A12 Ede-Duitse Grens, is in 2002 gekozen voor een uitbreiding met spits- of plusstrook (het benuttingsalternatief). Uit aanvullende verkeersonderzoeken is gebleken dat voor een gedeelte van de trajecten A12 Veenendaal-Ede en A12 Ede-Duitse grens, namelijk het gedeelte A12 Ede-Grijsoord, de in 2002 gekozen alternatieven het geconstateerde knelpunt onvoldoende oplossen. De standpunten zijn in juli 2009 voor het gedeelte A12 Ede-Grijsoord partieel herzien, waarbij gekozen is voor een permanente verbreding met één rijstrook in beide richtingen (2x3). Op 12 september 2012 is het tracébesluit onherroepelijk verklaard. Inmiddels is het project overgegaan naar de realisatiefase.

Planning

2011: Tracébesluit
2015: Start realisatie
2016: Openstelling

Financiën

Taakstellend budget voor aanleg, beheer en onderhoud: € 166 mln. Artikel IF 12.04.

Politiek/bestuurlijk

Tijdens het bestuurlijke overleg van 2005 is geconstateerd dat het knelpunt Ede-Grijsoord moet worden aangepakt en dat doortrekking van de A15 een oplossing kan zijn voor het knelpunt op de A12 (Maanderbroek- Waterberg) en voor de problematiek op het onderliggend wegennet. In 2006 hebben Rijk en regio een bestuursovereenkomst (ON2472) gesloten over de financiering en organisatie van de planuitwerking van dit project en de verbreding A12 Ede-Grijsoord. De provincie Gelderland draagt aan dit project en het project Doortrekking A15 naar A12 (ViA15) in totaal € 360 mln bij en de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 12,5 mln (prijspeil 2011).

Uitvoering

In 2010 is een PPC uitgevoerd. Het project is met een DBFM contract gegund, waarin tevens de instandhouding van het traject Veenendaal-Ede wordt meegenomen.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 13 en 28 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen    
*
 
*
     
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing                
Planning      
*
 
*
 
*
Financiën      
*
     
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: het OTB is in juni 2010 vastgesteld.

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellende budget gecorrigeerd voor de generieke BLD- bijdrage (€ 21 mln). Wijziging in planning realisatie door extra benodigde onderzoeken voor het TB en extra benodigde tijd voor voorbereiding realisatie.

2013: het tracébesluit is in december 2011 vastgesteld. Het Begrotingsakkoord leidt tot een latere start van de realisatie. Eventueel effect op de openstelling is nog niet bekend.

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat dit project is getemporiseerd en de planning is aangepast.

2015: het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2016: het budget is verhoogd met onderhoudsbudget en omgezet naar het artikel geïntegreerde contracten (DBFM-conversie). Een gunstige planning van de aannemer leidt tot vervroegde openstelling.