1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De groei van het verkeer leidt op termijn tot afwikkelingsproblemen op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/A28 en het daarop aansluitende onderliggend wegennet.

Oplossing

Dit project is onderdeel van de regionale pakketstudie driehoek Utrecht- Hilversum-Amersfoort. In de pakketstudie is aandacht voor diverse modaliteiten en thema’s (OV, fiets, auto, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement). Tijdens het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) najaar 2009 is als voorkeursalternatief afgesproken het alternatief Verbreden aangevuld met de kansrijke elementen uit het alternatief Sorteren. Verbreden bestaat uit het aanleggen van extra capaciteit op de wegen die naar het knooppunt leiden én aanpassingen aan het knooppunt Hoevelaken. Bij Sorteren wordt gekeken naar het splitsen van doorgaand en lokaal verkeer.

Planning

2018: Tracébesluit
2019: start realisatie
2022-2024: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 741mln (incl. bijdrage van derden: € 37 mln). Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

In het BO MIRT voorjaar 2011 is afgesproken dat wordt ingezet op vervlechting van de verdere tracé-uitwerking en de aanbesteding van de realisatie waarbij een pakket van Eisen en Wensen uitgangspunt is. Alle benodigde afspraken tussen Rijk en regio om het project te kunnen aanbesteden zijn in juni 2013 vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De regio levert onder andere een bijdrage voor de geluidmaatregelen en de verplaatsing van de verzorgingsplaats op het grondgebied van de gemeente Nijkerk.

Uitvoering

In 2012 is een PPC uitgevoerd. Besloten is het project met een Plan-Design-Contract uit te voeren. In het voorjaar 2014 is de aanbesteding gestart. Dit project is daarmee overgegaan naar de realisatiefase. Het project is in juni 2015 gegund. Omdat er sprake is van vroege marktbenadering (vóór Tracébesluit) zal gezamenlijk met de markt een Tracébesluit worden opgesteld.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 3, 36 en 50 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing                
Planning          
*
   
Financiën            
*
*
Politiek/Bestuurlijk    
*
*
*
*
   

Toelichting op de wijzigingen

2011: tijdens het BO MIRT najaar 2009 is een afspraak gemaakt om in het najaar van 2010 te komen tot een voorkeursvariant die bestaat uit het alternatief Verbreden, aangevuld met elementen van het alternatief Sorteren.

2012: tijdens het BO MIRT voorjaar 2011 is afgesproken de tracé-uitwerking en de aanbesteding van de realisatie te vervlechten en een pakket van Eisen en Wensen in een bestuursovereenkomst vast te leggen.

2013: in 2012 is het ontwerp versoberd om binnen het beschikbare budget te blijven. Marktpartijen zullen worden uitgenodigd om naast het Programma van Eisen zoveel mogelijk wensen van Rijk en regio te realiseren. Winnende aanbieding vormt de basis voor de voorkeursvariant in OTB. Door vervlechting en versobering is het TB gepland in 2016 en start de uitvoering in 2017. De openstelling blijft ongewijzigd: 2020.

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat de uitvoering van A28/A1 Knooppunt Hoevelaken is verschoven.

2015: het project is overgegaan naar de realisatiefase. Het taakstellend budget is aangepast.

2016: Het budget is bijgesteld door een bijdrage van de regio.