1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A6/A7 Knooppunt Joure

A6/A7 Knooppunt Joure

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De rotonde bij Joure is een kwetsbare schakel voor doorgaande verbindingen. Er vinden gelijkvloerse kruisende bewegingen plaats die de doorstroming beperken en de verkeersveiligheid verminderen. Daar de capaciteit van de rotonde beperkt is, is naar een oplossing gezocht.

Oplossing

De oplossing gaat uit van een doorgaande verbinding A6/A7 Lemmer-Joure-Heerenveen, met haaks daarop de A7 Bolsward-Sneek via ongelijkvloerse aansluitingen. Ook de Entree Joure, het verdiepen van de Langwarder Wielen, het verwijderen en hergebruik van de geluidswal en het opruimen van de bestaande tunnel Hollandiastraat worden meegenomen. Dit is verwoord in de voorkeursbeslissing die in het voorjaar van 2010 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Planning

2013: Tracébesluit
2015: start realisatie
2017: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 77 mln. Het project wordt als volgt gefinancierd:

  • uit het Regionaal Mobiliteitsfonds RSP: € 53 mln, artikel IF 14.03.02;
  • uit het restant van de niet uit te voeren maatregelen als genoemd in de Intentieovereenkomst Joure van februari 2006: een rijksbijdrage van € 9 mln en een regiobijdrage van € 6 mln;
  • door de regio die garant staat voor de resterende bijdrage van € 5 mln en die ernaar streeft om deze te realiseren door besparingen;
  • er is door het Rijk een extra budget van € 4 mln beschikbaar gesteld om het knooppunt geschikt te maken voor 130 km/u.

Mocht het project niet binnen het taakstellend budget kunnen worden gerealiseerd, dan liggen de risico’s daarvan bij de provincie.

Politiek/bestuurlijk

In mei 2010 is er tussen Rijk en regio een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De planuitwerking vindt – in nauwe samenwerking met de provincie en gemeente Friese Meren – plaats onder leiding van Rijkswaterstaat. Het Tracébesluit is eind 2013 vastgesteld. In de realisatieovereenkomst van 2013 hebben de gemeente De Friese Meren, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat afgesproken dat zij gezamenlijk een bestuurlijke alliantie vormen, dat zij de financiële afspraken vastleggen, en gezamenlijk de opdrachtgever naar de alliantie zijn en dat Rijkswaterstaat de aanbestedende dienst is.

Uitvoering

In 2014 is het project met Design & Construct-contract op de markt gezet. In 2015 is een aannemer geselecteerd.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing      
*
       
Planning        
*
*
   
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk    
*
*
   
*
 

Toelichting op de wijzigingen

2011: in mei 2010 is er tussen Rijk en regio een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

2012: scope wijziging: het knooppunt wordt geschikt gemaakt voor 130 km/u.

2013: besloten is om het knooppunt Joure te laten ontwerpen op een maximum snelheid van 130 km/u. De noodzakelijke aanpassing van het ontwerp brengt extra werk met zich mee. Dat leidt er toe dat de start van de realisatie niet in 2012 maar in 2013 plaatsvindt.

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg gehad dat de werkzaamheden aan het Tracébesluit zijn aangehouden tot april 2013 vanwege het al dan niet toevoegen van een aquaduct aan de scope van de planuitwerking. Conform de in 2013 gesloten realisatieovereenkomst met de regio is de planning hierop geactualiseerd.

2015: de realisatieovereenkomst is ondertekend en daarmee is het project overgegaan naar de realisatiefase.