1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. N31 Harlingen (Traverse Harlingen)

N31 Harlingen (Traverse Harlingen)

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De bestaande N31 door Harlingen is een 2x1 autoweg. De weg is nog meer een ‘flessenhals’ geworden in de route Amsterdam-Leeuwarden sinds het gedeelte Zurich-Harlingen 2x2 rijstroken heeft gekregen. Op basis van een verkenning is geconcludeerd dat door de toename van het verkeer op dit deel van de N31 de capaciteit beperkend is voor de doorstroming, dat de verkeersveiligheid onder druk staat, de doorsnijding van de stad Harlingen door de hooggelegen N31 voor het leefmilieu een steeds grotere barrière vormt en de ‘flessenhals’ een negatief effect heeft op de economische bereikbaarheid van Fryslân, de economische kernzone (Westergozone) en de stad Harlingen.

Oplossing

De oplossing bestaat uit een verdubbeling van het aantal stroken naar 2x2, een verdiepte ligging van de rijksweg en een betere inpassing van de weg in de omgeving. In het tracé is bovendien een aquaduct opgenomen onder het Van Harinxmakanaal. De aanpassing van de rijksweg maakt deel uit van de integrale gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Harlingen.

Planning

2012: Tracébesluit
2014: start realisatie
2017: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 149 mln (waaronder € 15 mln kosten voorbereiding, apparaat en toezicht). Het project wordt overwegend gefinancierd uit het Regionaal Mobiliteitsfonds Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn. De risico’s bij overschrijding van het taakstellend budget liggen bij de regio. Artikel IF 14.03.02.

Politiek/bestuurlijk

In het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) van voorjaar 2010 en in de realisatieovereenkomst van 2013 zijn nadere afspraken gemaakt over het project. Afgesproken is dat de gemeente Harlingen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat gezamenlijk een bestuurlijke alliantie vormen. In de overeenkomst zijn financiële afspraken vastgelegd, is afgesproken dat de drie partijen gezamenlijk de opdrachtgever naar de alliantie zijn en staat dat Rijkswaterstaat de aanbestedende dienst is. In februari 2013 is het Tracébesluit onherroepelijk geworden. In 2013 is de Realisatieovereenkomst getekend.

Uitvoering

Het project is augustus 2014 gegund.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase          
*
   
Opgave                
Oplossing                
Planning        
*
     
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2013: werkzaamheden gebiedsontwikkeling starten in 2013. Hierover zijn met de regiopartners afspraken gemaakt. Openstelling blijft 2017.
2014: het project is overgegaan naar de realisatiefase.