1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Amsterdam CS, Cuypershal

Amsterdam CS, Cuypershal

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Het interieur van het stationsgebouw van Pierre Cuypers heeft in de afgelopen 120 jaar aanpassingen ondergaan, waardoor de monumentale waarde van de Cuypershal is aangetast. Een kwaliteitsverbetering is nodig om het monumentale karakter van de Cuypershal te herstellen. Naast de restauratie en renovatie van de Cuypershal is het nodig om de transfercapaciteit van de Middentunnel en Oosttunnel van het station uit te breiden om de huidige en toekomstige reizigersstromen afdoende te kunnen verwerken.

Oplossing

De Cuypershal wordt in originele staat hersteld. Doelstelling is om het werk in de Cuypershal gereed te hebben tegelijk met het gereed komen van de Oosttunnel. De huidige Oosttunnel is de verbindende schakel tussen de oostelijke ingang van het station en de oostelijke fasen van de perrons. De Oosttunnel wordt verbreed om voldoende transfercapaciteit te kunnen bieden, uitbreiding van commerciële voorzieningen in de tunnel mogelijk te maken en extra stijgpunten in de Oosttunnel aan te brengen. De extra stijgpunten in de Oosttunnel leveren een bijdrage aan een betere verdeling van de reizigers over de perrons.

Planning

2012-2014: realisatie Middentunnel
2014-2016: realisatie Cuypersgebouw

Financiën

Taakstellend budget: € 26 mln. Artikel IF 13.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Het besluit om de Cuypershal te herstellen en de Oosttunnel aan te passen op de verwachte reizigersstroom, is genomen bij de maatregelen in het kader van de economische crisis en versnelling. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd (TK 29984, nr 176).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning      
*
*
   
*
Financiën            
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2012: vanwege samenhang met uitvoering PHS is besloten tot gefaseerde aanleg. Restauratie Cuypersgebouw 2012-2013; verplaatsen theatertrappen Middentunnel naar de Oosttunnel en verbreden Oosttunnel wordt in samenhang bezien met benodigde uitbreiding transfercapaciteit Oosttunnel in het kader van PHS. Planning is medio 2013 te starten met uitvoering Oosttunnel.

2013: startdatum bouw Oosttunnel verschuift naar medio 2014, oplevering naar 2016. Bezien wordt of dreigende vertraging kan worden opgelost. Capaciteitsanalyse Amsterdam CS in het kader van PHS is nog niet afgerond, waardoor ontwerpkeuze voor Oosttunnel nog niet definitief kan worden bepaald. Gezien raakvlak met Oostpassage en uitvoering van de IJ-hal in 2013 en 2014 is er noodzaak vaart te maken met besluitvorming over ontwerpkeuzes en budget Oosttunnel. Oostpassage kan pas worden afgebouwd nadat deze tijdelijk dienst heeft gedaan als transfertunnel tijdens verbreding en buitendienstneming van de Oosttunnel.

2015: Oosttunnel wacht op een integraal besluit over Amsterdam in het kader van PHS. Bij Voorjaarsnota 2014 is om die reden de bijdrage aan de Oosttunnel (€ 12 mln) ondergebracht bij PHS.

2016: De aanbesteding van de renovatie van het Cuypersgebouw is vertraagd i.v.m. een tekort op de businesscase.