1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen staat onder druk. De belangrijkste oorzaak hiervan is de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) met de gelijkvloerse kruising van de A7 met de A28 op het door verkeerslichten geregelde Julianaplein.

Oplossing

De oplossing wordt gevonden door een capaciteitsvergroting op het bestaand tracé tussen het Julianaplein en het Europaplein met onder meer een verdiepte ligging met overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbindingen A7 en A28. De aanpak zorgt voor een bereikbare stad en regio, met een goede doorstroming op de A7/N7 en een verbetering van de verkeersveiligheid.

Planning

2014: Tracébesluit
2016: start realisatie
2019-2021: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 666 mln. Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

Het Bestuurlijk Voorkeursalternatief is vastgelegd in een getekende bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie Groningen en gemeente Groningen (november 2009). In december 2009 is de Aanvangsbeslissing genomen. In het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) van voorjaar 2010 is voorts een aantal aanvullende financiële afspraken gemaakt. In 2012 is de scope verder geconcretiseerd. Het Ontwerp-Tracébesluit is in 2013 genomen. Op basis van onder andere de ingediende zienswijzen is het ontwerp ten behoeve van het Tracébesluit geoptimaliseerd. Het Tracébesluit is in 2014 vastgesteld.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase    
*
       
*
Opgave                
Oplossing                
Planning          
*
   
Financiën          
*
*
 
Politiek/Bestuurlijk    
*
         

Toelichting op de wijzigingen

2011: er is een bestuurlijk voorkeursalternatief vastgelegd en het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase.

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullende Regeerakkoord van 2012 en herstel geluidsregister (i.h.k.v. SWUNG) hebben tot gevolg gehad dat de planning is herijkt.

2015: het taakstellend budget is opgehoogd met in- en externe kosten voor voorbereiding realisatie en realisatie.

2016: het project is overgegaan naar de realisatiefase. De aanbesteding is gestart in 2015, schop in de grond wordt in 2016 verwacht.