1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop

GebiedZuidvleugel
OnderwerpRegionale/lokale infrastructuur
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De doorstroming en veiligheid ter hoogte van het Gouweaquaduct (knooppunt Gouwe A12/A20) dient te worden verbeterd. Daarnaast wordt in het kader van het project ‘Zuidplaspolder’ het gebied westelijk van dit knooppunt integraal ontwikkeld.

Oplossing

Het project bestaat uit 3 onderdelen:

  1. het realiseren van een Parallelstructuur op niveau van onderliggend wegennet langs de A12 nabij het knooppunt Gouwe;
  2. het realiseren van een nieuwe 2x2-wegverbinding op niveau van onderliggend wegennet tussen het knooppunt Moordrecht/A20 en de A12 nabij Waddinxveen (‘OWN-Moordrechtboog’);
  3. het realiseren van een nieuwe wegverbinding op niveau van onderliggend wegennet van Waddinxveen richting Bleiswijk, grotendeels parallel aan de A12 (‘Verlengde Veilingroute’). Medio 2014 is besloten om geen rijbaanscheiding toe te passen op de A12 ter hoogte van het Gouweaquaduct, daar dit de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt.

Planning

De planning is primair aan de regio.
2010: projectbesluit
2013: afgifte subsidiebeschikking
2013: start realisatie
2016: openstelling

Financiën

De taakstellende rijksbijdrage is € 112 mln (exclusief btw en overboeking in btw-compensatiefonds). Artikel IF 14.01.03. Op basis van verstrekte voorschotten aan de subsidieontvanger € 2 mln gestort in het btw-compensatiefonds.

Politiek/bestuurlijk

In het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) voorjaar 2008 is afgesproken een planuitwerking voor de Parallelstructuur Gouweknoop te starten. Het Rijk heeft in 2013 de subsidiebeschikking afgegeven.

Uitvoering

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De ruimtelijke ordeningsprocedures zijn afgerond. De uitvoering van het project is in februari 2014 gestart.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van knelpunt 17 en 35 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase        
*
     
Opgave                
Oplossing                
Planning          
*
*
 
Financiën    
*
*
       
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: op basis van bestuurlijk overleg van voorjaar 2010 zijn de bijdragen van de provincie Zuid-Holland en VenW verhoogd.

2012: er is een extra bijdrage van € 3,5 mln toegekend.

2013: het project is overgegaan naar de realisatiefase.

2014: moment van gunnen heeft meer tijd gekost, waardoor start realisatie is aangepast. 2015: de planning van de realisatie is vastgesteld.

2015: de planning van de realisatie is vastgesteld.