1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

GebiedNationaal
OnderwerpWaterkwaliteit
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. In 2027 moeten de maatregelen zijn uitgevoerd en de doelen zijn gerealiseerd. Het betreffen onder meer de voor vissen slechte passeerbaarheid van stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales, het ontbreken van geleidelijke en ecologisch functionerende overgangen tussen water en land en tussen zoet en zout water, een beperkte uitwisseling tussen hoofdstroom en geulen in de uiterwaarden en de gevoeligheden van diverse wateren voor afwenteling van stofstromen vanuit bovenstrooms gelegen watersystemen. In enkele gebieden is algenbloei een belangrijk aandachtspunt.

Oplossing

De knelpunten kunnen grotendeels worden weggenomen door inrichtingsmaatregelen in het watersysteem. Het betreft een mix aan maatregelen gericht op de vispasseerbaarheid, ecologisch functioneren van watergangen en hun directe omgeving (oevers), helder en schoon water, herstel van habitats en van de natuurlijke dynamiek. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de KRW liep hiervoor een aantal programma’s. Deze zijn in 2009 samengevoegd tot het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.

Planning

De KRW verplicht Europese lidstaten om in 2015 te voorzien in een goede chemische en ecologische toestand van alle oppervlaktewateren. Lidstaten kunnen toestemming krijgen om de doelen later, uiterlijk in 2027, te bereiken (faseren) of om doelen op een lager niveau vast te stellen. Nederland maakt gebruik van de mogelijkheid tot fasering.
2010: start realisatie eerste planperiode
2015: oplevering eerste planperiode
2016: start planuitwerking en realisatie tweede planperiode
2021: oplevering tweede planperiode
2022: start planuitwerking en realisatie derde planperiode
2027: oplevering derde planperiode en programma

Financiën

Tot 2016 is in totaal € 469 mln beschikbaar (eerste planperiode). Artikel XII 12.01.03. Voor de uitvoering van de tweede en de derde planperiode is in het Deltafonds tot 2027 € 575 mln beschikbaar, artikel DF 7.01.01.

Politiek/bestuurlijk

Het maatregelpakket en de onderbouwing voor de rijkswateren is opgenomen in het Beheerplan Rijkswateren (BPRW). Dit is in december 2009, tegelijk met de vier stroomgebiedbeheerplannen vastgesteld. De verkenning voor de tweede planperiode wordt in december 2015 afgesloten en zal dan overgaan naar de planuitwerking. Dan zijn eveneens de stroomgebiedbeheerplannen voor deze tweede planperiode en het BPRW 2016-2021 gereed.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën    
*
*
*
*
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: budgetverhoging financiële impuls KRW vanuit Provinciefonds door beëindiging rivierdijkversterking.

2012: budget verlaagd door de taakstelling uit het Regeerakkoord (€ 400 mln). Daarnaast zijn verdrogingsgelden overgeheveld naar EZ (€ 11 mln) en worden diverse KRW-maatregelen door Ruimte voor de Rivier uitgevoerd (€ 12 mln). Projectkosten aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 90 mln).

2013: budget verlaagd met € 8,3 mln door overheveling van een KRW maatregel (Langsdammen) naar Ruimte voor de Rivier en opgehoogd met € 1,1 mln voor KRW maatregel in het project Sophiapolder.

2014: budget verlaagd met € 41,4 mln door overheveling van Besluit beheer Haringvlietsluizen naar Deltafonds. Budget verhoogd met € 100,9 mln vanuit IF voor het vervolgprogramma. Budget tevens verhoogd met € 25,4 mln door onder andere diverse ontvangsten.

2015: in de begroting 2015 is er binnen het Deltafonds aanvullend op de reeds beschikbare middelen €472,9 mln voor de tweede en derde planperiode gereserveerd.

529_verbeterporgramma waterkwaliteit rijkswateren_Nederland Totaal_Nederland Totaal_Nederland Totaal