1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Legger Vlieland en Terschelling

Legger Vlieland en Terschelling

GebiedNoord-Nederland
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

Op Vlieland ligt een deel van de bebouwing, waaronder de uitbreiding van Oost-Vlieland van de jaren ’70 van de vorige eeuw, buitendijks. Door het toenmalig ministerie van VenW is toegezegd deze woonwijk binnendijks te brengen door de primaire waterkering te verleggen. In het Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) was sprake van een opdracht tot uitwerking van één tracé in een planuitwerking. Bij gemeente en provincie Fryslân leefde echter de wens om nog meer bebouwing binnendijks te brengen en daarvoor ook andere tracés te onderzoeken. Ook de gemeente Terschelling had een voorkeur voor een ruimere ligging van de primaire waterkering.

Oplossing

Om aan de wens van provincie en gemeenten tegemoet te komen, heeft Rijkswaterstaat samen met betrokken partijen de mogelijke oplossingen voor de ligging van de primaire waterkering verkend. In de zomer van 2012 zijn de bevindingen aan het ministerie van IenM voorgelegd. Op basis hiervan heeft de staatssecretaris in 2012 een besluit genomen over de voorkeursligging van de primaire keringen. In oktober 2012 heeft de staatssecretaris samen met de gemeenten Vlieland en Terschelling en de provincie Fryslân een intentieverklaring over de waterveiligheid op de eilanden gesloten. Alvorens tot realisatie over te gaan is in 2013 gestart met de planuitwerking. In samenspraak met de betrokken partijen worden de voorkeurtracés in detail uitgewerkt. Op basis van de definitieve ligging wordt de bijlage van de Waterwet aangepast en kan tot realisatie worden overgegaan.

Planning

2012: voorkeursbeslissing
2015: projectbesluit

Financiën

Taakstellend budget € 3 mln. Artikel DF 1.02.01.

Uitvoering

Rijkswaterstaat Noord-Nederland trekt namens het ministerie van IenM de planuitwerking. Betrokken zijn: gemeenten Vlieland en Terschelling, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase          
*
   
Opgave                
Oplossing                
Planning            
*
*
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is overgegaan naar de planuitwerkingsfase.
2015: de datum van het geplande projectbesluit is verschoven van eind 2014 naar voorjaar 2015.
2016: het projectbesluit is voorzien in najaar 2015