1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Markermeer-IJmeer

Markermeer-IJmeer

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpWaterkwaliteit
MinisterieEZ
FaseRealisatie

Opgave

De ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer is in de jaren 90 van de vorige eeuw fors achteruit gegaan. De Natura 2000- en Kaderrichtlijn Water-doelen worden niet bereikt. De ambitie is om de kwaliteit te verbeteren voor natuur, recreatie en landschap. In de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) is een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) geschetst. Het TBES gaat uit van een gefaseerde aanpak van natuurmaatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Oplossing

Natuurlijker Markermeer-IJmeer (realisatie)
In het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer (NMIJ) zijn middels pilots kansrijke ecologiemaatregelen uitgetest zoals een ’luwtescherm’, kunstmatige riffen en drijvende rietmoerassen. Gerealiseerd zijn een kunstmatig moeras bij de Houtribdijk en diverse kleinere innovatieve experimenten in een ‘proeftuin’ bij Warder.

Luwtemaatregelen Hoornse Hop (planuitwerking)
Met het creëren van golfluwe gebieden worden slibstromen verminderd en wordt een overgangsgebied tussen helder en troebel water gecreëerd. Vissen, mosselen en waterplanten gedijen daar beter en watervogels vinden weer voldoende voedsel. Het voorkeursalternatief omvat een aantal (luwte)dammen tussen Hoorn en Edam inclusief een aantal recreatieve voorzieningen. Het toekomstperspectief voor de lange termijn betreft de doorontwikkeling tot een aantal zandige eilanden.

Eerste fase Marker Wadden (realisatie)
Hier wordt -gefaseerd in de tijd- met behulp van slib uit het Markermeer een moerasland aangelegd met een bijbehorend onderwaterlandschap. Dit levert een bijdrage aan de ecologische kwaliteit van het gebied en aan de verbetering van watergebonden recreatie en economische ontwikkeling.

Planning

2015: afronding onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer
2015: start planuitwerking Luwtemaatregelen Hoornse Hop
2016: start realisatie Marker Wadden
2017:start realisatie Luwtemaatregelen Hoornse Hop

Financiën

Natuurlijker Markermeer IJmeer: € 7,9 mln. Artikel DF 7.02.01.
Luwtemaatregelen Hoornse Hop: € 7,6 mln rijksbijdrage, € 1,5 mln provincie Noord-Holland, € 1,5 mln provincie Flevoland. Artikel DF 2.02.02.
Marker Wadden: € 15 mln EZ, € 15 mln IenM, € 15 mln bijdrage Postcodeloterij , € 3,5 mln provincie Flevoland en € 1,5 mln Natuurmonumenten.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing            
*
 
Planning              
*
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project Hoornse Hop is overgegaan van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.

2016: het project Marker Wadden is een jaar vertraagd.