1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A1 Apeldoorn-Azelo

A1 Apeldoorn-Azelo

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

De bereikbaarheid van de A1-zone (het wegennetwerk en de A1 tussen Apeldoorn en Azelo als onderdeel hiervan) is vanuit regionaal en (inter)nationaal perspectief van belang voor de economische ontwikkeling. De bereikbaarheid voldoet op het traject A1 Apeldoorn-Azelo niet aan de streefwaarden in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

Oplossing

Het traject A1 Apeldoorn-Azelo wordt verbreed met één rijstrook. Bij Deventer wordt gebruik gemaakt van de bestaande brug. Het oostelijk deel van het traject wordt verbreed in de middenberm. Grofweg ontstaat in de nieuwe situatie 2x4 rijstroken op het westelijke deel en 2x3 rijstroken op het oostelijke deel. De regio stelt aanvullende middelen beschikbaar voor inpassing.

Planning

Met het aanbod van de regio om een deel van het traject voor te financieren, wordt het project gefaseerd uitgevoerd.
2017: Tracébesluit
2017: start realisatie fase 1 (Twello– Deventer en Deventer-Oost–Rijssen)
2019-2021: openstelling fase1
2024: start realisatie fase 2 (Apeldoorn- Twello, Deventer-Deventer-Oost en Rijssen-Azelo)
2026-2028: openstelling fase 2

Financiën

Taakstellend budget: € 421 mln (inclusief bijdrage regio: € 115 mln). Daarnaast financiert de regio een bedrag van € 29 mln voor. Artikel IF 12.03.02.

Politiek/bestuurlijk

Vanuit de regio zijn de provincies Overijssel en Gelderland, de stedendriehoek Apeldoorn-Deventer- Zutphen, de regio Twente en de gemeenten gelegen binnen de A1-zone betrokken. Rijk en regio hebben gewerkt aan de verkenning A1-zone waarin een verkenning naar een capaciteitsuitbreiding van de A1 is geïntegreerd. Op basis van de uitkomsten van deze gezamenlijke MIRT-verkenning is er overeenstemming over het gewenste ruimtelijke concept en over de wijze waarop de capaciteitsuitbreiding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo op termijn kan plaatsvinden. In oktober 2013 is dit vastgelegd in de bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de regio (provincie Overijssel, provincie Gelderland, regio Twente en de Stedendriehoek).

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase            
*
 
Opgave                
Oplossing            
*
 
Planning            
*
 
Financiën            
*
 
Politiek/Bestuurlijk            
*
 

Toelichtingen op de wijzigingen

2015: de minister heeft in het najaar 2013 het voorkeursalternatief vastgesteld. Het project is daarmee overgegaan naar de planuitwerkingsfase. De bestuurlijk afspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en tevens is het taakstellend budget vastgesteld.