1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven

GebiedBrabant
OnderwerpIntegrale gebiedsopgaven
MinisterieEZ
FaseRealisatie

Opgave

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft een Ontwikkelingsvisie voor de gehele A2-zone vastgesteld, een aaneengesloten integraal te ontwikkelen gebied. De zone wordt getransformeerd tot ’Brainport Avenue’, een hoogwaardig, internationaal concurrerend vestigingsmilieu voor de hightech maak- en kennisindustrie. De opgave is bovenregionaal en omvat de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre en Son en Breugel.

Oplossing

Inpassing langs de snelweg van de gehele keten van kennisinstituten, onderzoekslaboratoria, designhuizen, toeleveranciers en maakindustrie in een hoogwaardige groene setting. De rijksbijdrage is gericht op:

  • een nieuwe aansluiting op de A67, inclusief herinrichting;
  • realisatie van de Brainport Innovatie Campus; doorontwikkeling van de High Tech Campus en de Philips Healthcare (campus) ;
  • een ‘Slowlane’ (snelfietspad) dat alle economische hotspots met elkaar verbindt;
  • de ontwikkeling van het Dommeldal;
  • de ontwikkeling van een groen recreatief raamwerk Landelijk Strijp;
  • een nieuwe noordelijke aansluiting op de N2 t.b.v. Eindhoven Airport, de Brainport Innovatie Campus en GDC-Acht.

 De regio zet ook in op herstructurering en opwaardering van bedrijventerreinen De Hurk, De Run en Ekkersrijt en op het verbinden van economische hotspots met het centrum en de luchthaven. Doorontwikkeling van Strijp S en stationsgebied Eindhoven zijn ook grote opgaven. Voor de noordelijke ontsluiting op de A2 ter hoogte van Eindhoven Airport is door de markt (challenge groep) een volwaardig alternatief aangedragen. In de loop van 2014 zal in overleg met Rijk, provincie, regio en andere partners een keuze worden gemaakt.

Planning

2010: start realisatie
2021: oplevering

Financiën

Taakstellende rijksbijdrage: € 65 mln uit het Nota Ruimtebudget.

Politiek/bestuurlijk

In 2014 wordt het MIRT-onderzoek naar de ruimtelijk-economische doorontwikkeling van dit gebied na 2020 tot 2040 afgerond in de vorm van een gebiedsvisie. De coördinatie van Brainport Avenue is van SRE (in kader van de transformatie van SRE naar MRE) naar de subregio overgedragen, Eindhoven is nu trekker. De rijksbeschikking voor Brainport Avenue is door EZ overgedragen aan Eindhoven.

Uitvoering

Visie, programma, samenwerking en verplichtingen zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het SRE heeft Prestatieafspraken met gemeenten gesloten over de uitvoering en heeft een Programmabureau ingericht voor de gebiedsontwikkeling. Een onafhankelijk Kwaliteitsteam begeleidt de planvorming.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase    
*
         
Opgave        
*
     
Oplossing                
Planning                
Financiën    
*
 
*
   
*
Politiek/Bestuurlijk          
*
   

Toelichting op de wijzigingen

2011: in oktober 2009 is de taakstellende rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, en de realisatiefase gestart.

2013: in februari 2012 is de rijksbijdrage met € 10 mln verlaagd ten faveure van de financiering van het Holst Centre in de komende jaren. De resterende € 65 mln blijven beschikbaar. In 2012 is de aangepaste business case opgeleverd. Hierin is het zogenaamde ‘Parkplateau’ vervangen door een breed pakket van maatregelen gevat in het groen recreatief raamwerk Landelijk Strijp. In 2013 is gestart met de uitvoering van de 1e fase van het groene raamwerk.

2014: in 2013 is, in gezamenlijk opdrachtgeverschap tussen Rijk en regio, tevens een begin gemaakt met een MIRT Onderzoek dat zich richt op de ruimtelijke-economische doorontwikkeling van het gebied na 2020 tot 2040 en de betekenis die dat heeft voor de economie en ontwikkeling van Brainport als geheel.

2015: er wordt een gebiedsvisie opgeleverd. De coördinatie Brainport Avenue wordt nu gedaan door Eindhoven en de rijksbeschikking is aan Eindhoven overgedragen.

2016: de resterende subsidie ad € 9,5 miljoen zal via een DU aan de gemeente Veldhoven worden overgedragen. Hiermee is het totale project financieel afgerond.