1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

GebiedZuidwestelijke Delta
OnderwerpWaterkwaliteit
MinisterieIenM
FaseVerkenning

Opgave

Door de uitvoering van de Deltawerken zijn Volkerak-Zoommeer en Grevelingen geïsoleerde bekkens geworden. Natuurlijke zoet-zoutovergangen en getijdendynamiek zijn weggevallen. Hierdoor is de water- en natuurkwaliteit verslechterd en worden de potenties voor de landbouw- en schelpdiersector en voor recreatie en toerisme onvoldoende benut. De centrale opgave voor het gebied is dan ook een duurzaam herstel van de balans tussen veiligheid, economie en ecologie.

Oplossing

Tot in 2012 werd over de beide bekkens afzonderlijke besluitvorming voorbereid door middel van de projecten ‘Verkenning Grevelingen’ en ‘Planuitwerking Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer’. Met de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en de betrokken stakeholders is in 2012 afgesproken om de projecten te combineren in een rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Onder regie van de betrokken provincies is in 2013 het Programma Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gestart. Onderdeel van dit programma is het uitwerken van (innovatieve) financiële arrangementen voor projecten die inspelen op de ambitie van de regio van beperkt getij terug op Grevelingen via een doorlaat (met mogelijk een getijdencentrale) in de Brouwersdam en een weer zout Volkerak-Zoommeer via een doorlaat in de Philipsdam. In 2014 is de rijksstructuurvisie in ontwerp uitgebracht, waarin een ontwikkelperspectief is geschetst voor het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer. In maart 2015 is door Rijk met regionale partijen de bestuursovereenkomst “Ontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer” ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt hoe gezamenlijk in de komende periode naar financiële dekking wordt gezocht voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Planning

Planning is dat er in 2016 duidelijkheid is over de financiële dekking van de maatregelen uit de ontwerp-rijksstructuurvisie. Bij een positieve uitkomst kan de rijksstructuurvisie worden vastgesteld en kan de planuitwerkingsfase worden gestart.

Financiën

Artikel DF 1.02.01.

Betrokkenen

De rijksstructuurvisie wordt opgesteld door IenM, in samenwerking met EZ en het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (provincies, waterschappen en gemeenten) met betrokkenheid van stakeholders, zoals landbouworganisaties, vertegenwoordigers van recreatie en toerisme, visstandbeheercommissies, natuurbeheer- en milieuorganisaties en het Natuur- en recreatieschap De Grevelingen.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen            
*
 
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning              
*
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2015: het project is nieuw opgenomen in het MIRT.

2016: vaststelling rijksstructuurvisie 2 jaar uitgesteld in afwachting van financiële dekking.