1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Natuurcompensatieproject Perkpolder

Natuurcompensatieproject Perkpolder

GebiedZuidwestelijke Delta
OnderwerpWaterkwaliteit
MinisterieEZ
FaseRealisatie

Opgave

Het project Perkpolder kent een tweeledige natuuropgave in de zin dat dit project onderdeel uitmaakt van het:

  • natuurcompensatieprogramma voor de tweede verruiming van de vaargeul in de Westerschelde;
  • natuurherstelprogramma van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium om te komen tot een duurzame balans tussen de pijlers Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid van het Schelde-estuarium.

Oplossing

Het projectresultaat bestaat uit een nieuw buitendijks natuurgebied. Dit wordt gerealiseerd door de zeedijken te verleggen en aan te passen. Het nieuwe, buitendijkse natuurgebied maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. In het plangebied (in totaal 200 ha) worden, naast natuur, ook de functies wonen en recreatie ontwikkeld. Daarbij worden innovaties geïmplementeerd die zijn ontwikkeld in het Europese project ComCoast: het combineren van initiatieven voor de lange termijn waterveiligheid van het gebied met meervoudig ruimtegebruik en de duurzame ontwikkeling van functies als wonen, ondernemen en recreëren.

Planning

2013: start realisatie
2015: oplevering

Financiën

Voor dit project is in totaal circa € 31 mln gereserveerd. Artikel DF 7.02.01 en artikel XII 12.01.03. De bijdrage van het ministerie EZ aan de provincie Zeeland is maximaal € 12 mln en heeft betrekking op de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.

Politiek/bestuurlijk

Het natuurcompensatieproject Perkpolder is vastgelegd in verdragen met het Vlaams Gewest en in convenanten tussen Rijk en regio.

Uitvoering

De voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft, onder regie van Rijkswaterstaat, een aantal jaar de verantwoordelijkheid voor de realisatie gehad. In december 2012 is de uitvoering van het werk binnen het budget gegund aan een aannemer. In verband met de opheffing van DLG, is per 1 januari 2015 de realisatie van het project overgegaan van DLG naar Rijkswaterstaat.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning        
*
 
*
*
Financiën      
*
*
*
   
Politiek/Bestuurlijk      
*
       

Toelichting op de wijzigingen

2012: oplevering is vanwege de ingeschatte extra benodigde zettingstijd voor de ondergrond van zeedijken en een vertraging in de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het bestemmingsplan Perkpolder verschoven naar 2015. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 0,47 mln).

2013: in juni 2011 is het bestemmingsplan Perkpolder onherroepelijk geworden met een positieve uitspraak door de Raad van State. De bijdrage van het ministerie van IenM is verhoogd met € 2 mln. De bijdrage van het ministerie van EZ aan de provincie Zeeland is binnen het financiële kader van het totale natuurpakket Westerschelde verhoogd van € 12 mln. naar (maximaal) € 15 mln.

2014: in 2013 is het budget aangepast. De bijdrage van EZ wordt verlaagd tot maximaal € 12 mln. De bijdrage van het ministerie van I en M wordt met € 2 mln verminderd.

2015: de oplevering vindt in december 2014 plaats.

2016: vanwege overdracht van DLG naar RWS is de oplevering een half jaar vertraagd.