1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A27/A12 Ring Utrecht

A27/A12 Ring Utrecht

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

De groei van het verkeer leidt tot afwikkelingsproblemen op de Ring Utrecht en het daarop aansluitende onderliggend wegennet.

Oplossing

Deze planuitwerking is onderdeel van de regionale pakketstudie Ring Utrecht. In de pakketstudie is aandacht voor diverse modaliteiten en thema’s (OV, fiets, auto, mobiliteitsmanagement). De Voorkeursvariant van de Ring Utrecht bevat onder meer:

- de uitbreiding van de capaciteit van de A27 aan de oostzijde van Utrecht (naar 2x7 rijstroken) en uitbreiding van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, waarbij de verkeersstromen tussen deze knooppunten worden gescheiden (ontweven);

- de uitbreiding van de A12 met een extra rijstrook in beide richtingen op de parallelbaan.

- een groene verbinding over de A27 tussen de stad en het landgoed Amelisweerd. De nagestreefde doelstelling voor de omgeving is dat maatregelen aan de Ring Utrecht over het geheel genomen niet tot verslechteringen leiden, en waar mogelijk een verbetering opleveren.

Planning

2017: Tracébesluit
2018: start realisatie
2024-2026: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 1.138 mln. Artikel IF 12.03.02.

Politiek/bestuurlijk

Tijdens het bestuurlijke overleg MIRT (BO MIRT) najaar 2009 heeft het destijds vierledig Bevoegd Gezag de voorkeursrichting bepaald. Na een consultatie- en adviesronde over de Milieu Effect Rapportage (MER) 1e fase is in december 2010 een voorkeursalternatief vastgesteld. Tevens is hierbij de verantwoordelijkheid van Bevoegd Gezag voor de A27/A12 volledig bij de minister van IenM gelegd. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Commissie Schoof tussen december 2012 en maart 2013 de besluitvorming over het voorkeursalternatief onderzocht. Haar conclusie is dat het onderzoek voldoende tot goed is uitgevoerd, er een uitgebreid en zorgvuldig participatie en besluitvormingsproces is geweest en dat de keuze voor een verbreding aan de oostzijde van de stad Utrecht is onderbouwd. Op 13 juni 2014 heeft de minister de voorkeursvariant vastgesteld.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4, 18, 32, 37 en 39 uit de File Top 50

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning        
*
*
 
*
Financiën      
*
*
*
   
Politiek/Bestuurlijk    
*
*
 
*
*
 

Toelichting op de wijzigingen

2011: tijdens het BO MIRT najaar 2009 is de voorkeursrichting bepaald.

2012: in augustus 2010 is het 1e Fase MER gepubliceerd. Op 3 december 2010 is door het Bevoegd Gezag het voorkeursalternatief vastgesteld. Besloten is de A12 te faseren tot na 2020.

2013: het beschikbare budget is aangevuld met bedragen voor de wegvakken A12 Oudenrijn-Lunetten en A27 Lunetten- Houten. De fasering van de A12 na 2020 betekent een oplevering in 2023.

2014: het budget is verhoogd met € 15 mln voor extra inpassingsmaatregelen langs de A27. Vanaf voorjaar 2012 heeft het project Ring Utrecht vertraging opgelopen door o.a. controversieelverklaring en het onderzoek door de Commissie Schoof. De planning voor het Tracébesluit en start realisatie zijn hierop herijkt. De bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat de verbreding van de A12 (Ring Utrecht Fase 2) is getemporiseerd. De rijksbijdrage aan de NRU is apart op de begroting opgenomen en als apart projectblad opgenomen.

2015: de voorkeursvariant is vastgesteld.

2016: in november 2014 heeft de minister de Tweede Kamer per brief aangegeven dat het TB verschuift naar 2017.