1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten

A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De groei van het verkeer leidt op termijn tot afwikkelingsproblemen op de driehoek van autosnelwegen A27/A1/A28 en het daarop aansluitende onderliggend wegennet.

Oplossing

Deze planuitwerking heeft betrekking op zowel het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet en is onderdeel van de regionale pakketstudie driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort, de realisatie A28 Utrecht-Amersfoort en de planuitwerking A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Voorjaar 2008 is een Tracé/MER-procedure gestart voor A27/A1. Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 is het volgende voorkeursalternatief afgesproken:

  • Het verbreden van de A27 tussen de aansluiting Utrecht Noord en knooppunt Eemnes van 2x2 naar 2x3 rijstroken, met de optie voor een ruimtelijke voorziening, zodat eventuele verbreding naar 2x4 en mogelijke toekomstige nieuwe OV-verbinding tussen Almere en Utrecht mogelijk blijft.
  • Het verbreden van de A1 tussen het knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg van 2x2 naar 2x4 rijstroken.

Planning

2014: Tracébesluit
2017: start realisatie
2018-2020: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 261 mln. Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

In november 2006 is een bestuursovereenkomst gesloten tussen Rijk en regio Utrecht. Daarin is vastgelegd dat voor de Driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort een pakket van indicatief minimaal € 800 mln en maximaal € 1.400 mln voor het hoofdwegennet en indicatief minimaal € 31 mln en maximaal € 55 mln voor het onderliggend wegennet nodig is. De regio heeft aangegeven dat de maatregelen op de A27 en A1 effectief en efficiënt bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio. In het bestuurlijk overleg MIRT van het najaar 2009 is afgesproken om het traject aansluiting Bunschoten-Amersfoort bij de planuitwerking van het knooppunt Hoevelaken mee te nemen. Het Tracébesluit is in september 2014 vastgesteld. Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Raad van State is in juli 2015 een wijzigingstracébesluit vastgesteld.

Uitvoering

In 2010 is een PPC uitgevoerd. Hieruit blijkt dat DBFM-contract meerwaarde biedt.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 3, 12, 18, 22 en 27 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen    
*
         
MIRT Fase              
*
Opgave                
Oplossing                
Planning      
*
*
*
 
*
Financiën      
*
     
*
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: trajectbenaming planuitwerking A27/A1 wordt gewijzigd in: Utrecht Noordknooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten.

2012: de projectkosten aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Taakstelling uit het Regeerakkoord: € 50 mln inpassing en € 15 mln PPS. Het Tracébesluit verschuift naar 2012. N.a.v. de tussenuitspraken RvS over WAB A1 ’t Gooi wordt onderbouwing van het besluit geactualiseerd en bezien of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

2013: RWS wil gebruik maken van de mogelijkheden uit de markt. Omdat de actualisatie van het Tracébesluit complexer is dan voorzien, verschuift het Tracébesluit naar 2013. Vanwege doorwerking van het Begrotingsakkoord verschuift de start realisatie en de openstelling met 1 jaar.

2014: vanwege de verschuiving van de realisatie naar 2016-2018 wordt in de planuitwerking overgegaan op verkeersmodel 2013 waardoor het Tracébesluit doorschuift naar 2014.

2016: het project is overgegaan naar realisatiefase. Het budget is neerwaarts bijgesteld n.a.v. de actuele raming. De aanbesteding is later voorzien door de voorbereiding van het DBFM-contract. Dit heeft geen effect op de openstelling.