1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdvaarwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

Er is sprake van een tekort aan ligplaatsen op de vaarweg van Amsterdam tot Lemmer. Door dit tekort kunnen veiligheidsproblemen ontstaan, aangezien dit kan leiden tot onwenselijke afmeersituaties rond de sluiscomplexen op dit traject. Ook kunnen situaties ontstaan waarin schippers te lang door moeten varen op zoek naar een ligplaats, waardoor ze niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van vaar- en rusttijden.

Oplossing

In de planuitwerking wordt onderzocht op welke manier en op welke locaties het ligplaatsentekort kan worden opgelost. Gedacht kan worden aan zowel uitbreiding, verbetering als herstructurering van de huidige ligplaatsen rond de Oranjesluizen en de Houtribsluizen.

Planning

2025-2027: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 6 mln. Artikel IF 15.03.02.

Politiek/bestuurlijk

De herindeling van woonschepen nabij Schellingwoude en de woonplannen Zeeburgereiland vormen politiek / bestuurlijke risico’s voor de realisatie en verbetering van de ligplaatsen in de nabijheid van de Oranjesluizen.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
*
 
*
   
Financiën                
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: vanwege capaciteitsproblemen bij het voormalige ministerie van VenW is de planuitwerking als geheel vertraagd. Wel zijn, in het kader van de quick wins, drie ligplaatsen gerealiseerd in de regio Amsterdam.

2012: op basis van de prioritering uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt dit project gefaseerd uitgevoerd en wordt oplevering verwacht in de periode 2021-2023. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 1 mln).

2014: de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben, zoals bij Voorjaarsnota 2013 besloten, tot gevolg dat de planuitwerking wordt vertraagd.