1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A12/A15 Ressen- Oudbroeken (ViA15)

A12/A15 Ressen- Oudbroeken (ViA15)

GebiedOost-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

De groei van het autoverkeer belemmert op termijn een goede verkeersafwikkeling op de A12 en de A15 ten zuiden en oosten van Arnhem. 

Oplossing

De doortrekking van rijksweg 15 als autosnelweg, 2x2 rijstroken tussen knooppunt Ressen en de A12, inclusief een volwaardige aantakking op de A12 met weefvakken tussen Duiven en Zevenaar (ViA15). Tevens worden de A15 Valburg-Ressen en de A12 Duiven-Ouddijk verbreed met een rijstrook.

Planning

2016: Tracébesluit
2016: start realisatie
2019-2021: openstelling

In het najaar 2015 zal na overleg met de regio en bij het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) de planning voor realisatie en openstelling worden herijkt. Om tolheffing mogelijk te maken zal er gelijktijdig met het OTB een (ontwerp)tolbesluit genomen moeten worden.

Financiën

Taakstellend budget: € 840 mln (inclusief bijdrage regio). Hiervan zal € 285 mln door tol worden opgebracht. Artikel IF 12.03.02 en IF 18.13.

Politiek/bestuurlijk

In januari 2012 heeft de minister van IenM het standpunt voor het doortrekkingsalternatief A15 Noord met een brug over het Pannerdensch Kanaal en een halfverdiepte (-3 meter) ligging tussen Duiven en Zevenaar vastgesteld. In juni 2012 is in overleg met de Tweede Kamer besloten tot een aanpassing van het standpunt (TK 29385, 2011-2012, nr. 72): het tracé wordt verlegd bij Groessen en in de aanbesteding wordt de markt uitgedaagd om bij Groessen een geheel verdiepte ligging binnen budget aan te bieden. De provincie Gelderland draagt aan dit project en het project A12 Ede-Grijsoord in totaal € 360 mln bij en de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 12,5 mln (prijspeil 2011). In juli 2013 hebben Rijk en regio een bestuursovereenkomst ondertekend. In april 2015 is het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 voor behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om een Tracébesluit, inclusief een tolbesluit, te kunnen nemen. In juli 2015 zijn de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 beantwoord.

Uitvoering

In 2010 is een PPC uitgevoerd, waaruit volgt dat DBFM geadviseerd wordt als contractvorm.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 15, 21 en 47 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing        
*
*
   
Planning          
*
 
*
Financiën      
*
       
Politiek/Bestuurlijk    
*
 
*
*
   

Toelichting op de wijzigingen

2011: omdat op basis van recente ramingen het budget niet toereikend is, inventariseren het rijk en de regio de mogelijkheden voor oplossing hiervan.

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 110 mln).

2013: de minister heeft in 2012 een standpunt inzake het doortrekkingsalternatief ingenomen. In juni 2012 is na overleg met Tweede Kamer het standpunt aangepast.

2014: planning is herijkt na vaststelling van het gewijzigd standpunt en het aanhouden van besluitvorming ten tijde van de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012.

2016: in mei 2015 heeft de minister de Tweede Kamer per brief aangegeven dat het Tracébesluit verschuift naar 2016.