1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

GebiedNationaal
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Een stelsel van primaire waterkeringen beschermt Nederland tegen overstromingen door zee, rivieren en meren. Het op juiste sterkte houden van deze waterkeringen is van groot belang voor het handhaven van de gewenste veiligheid tegen overstromen. De Waterwet schrijft voor dat om de twaalf jaar moet worden getoetst of de primaire waterkeringen in Nederland voldoen aan de wettelijke normen. Uit de eerste en de tweede Landelijke Rapportage Toetsing (in 1996 en 2001) bleek dat respectievelijk 549 en 680 km aan dijken, dammen en duinen en respectievelijk 82 en 206 van de zogenaamde kunstwerken niet aan de gestelde eisen voldoen. Daarnaast zijn acht locaties langs de Nederlandse kust bestempeld als ‘zwakke schakels’. Voor deze locaties wordt voorzien dat zij binnen een termijn van 20 jaar niet meer aan de norm voldoen.

Oplossing

Wanneer de primaire waterkeringen niet aan de normen voldoen, dienen maatregelen te worden genomen zoals dijkversterking of versterking kunstwerken. Op basis van de uitkomsten van beide toetsrondes is een planning gemaakt voor de benodigde verbeteringswerken. Deze maatregelen (88 in totaal) zijn opgenomen in het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Planning

In de Basisrapportage is aangegeven dat de projecten uit HWBP-2 in 2017 dienen te zijn afgerond. Enkele grote, complexe projecten zullen later gereed zijn (zie VGR 7). Het laatste project dat wordt opgeleverd is het project Markermeerdijken (oplevering voorzien in 2021).

Financiën

Het budget van HWBP-2 bedraagt € 3.051 mln. Artikel DF 1.01.01 en 1.01.02.

Politiek/bestuurlijk

In 2011 is het HWBP-2 door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. In dit kader is begin oktober 2011 de Basisrapportage aan de Kamer verstuurd. De eerste Voortgangsrapportage is in april 2012 aangeboden. Afspraken over gezamenlijke financiering door Rijk en waterschappen zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Water van 2011. Naar aanleiding van de derde Landelijke Rapportage Toetsing (2011) is een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma opgesteld (zie het desbetreffende projectblad).

Uitvoering

De eerste projecten zijn in 2007 gestart. De verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd door de beheerder (90 procent van de primaire waterkeringen is in beheer bij waterschappen, 9 procent bij Rijkswaterstaat en de rest bij derden, onder andere provincies/gemeenten) en worden gezamenlijk gefinancierd door het Rijk en de waterschappen. HWBP-2 is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen besturing, organisatie en financiering.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen        
*
     
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing        
*
     
Planning              
*
Financiën    
*
*
*
   
*
Politiek/Bestuurlijk        
*
     

Toelichting op de wijzigingen

2011: overboeking dijkversterking Oude Maas teruggedraaid in verband met ongewijzigde definitie scope Ruimte voor de Rivier. Daarnaast is bijdrage ‘doelmatig waterbeheer’ van waterschappen € 81 mln per jaar als ontvangst in de begroting opgenomen; vanuit het provinciefonds (rivierdijkversterking) eenmalig € 39,8 mln toegevoegd.

2012: het HWBP-2 is in maart 2011 door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. Actualisatie van de programmaraming is opgenomen in de Basisrapportage. In het budget is een bijdrage van de waterschappen opgenomen van € 1,2 mld. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 8,7 mln). Daarnaast is het budget aangepast met de toevoeging van € 55,9 mln vanuit FES, de subsidietaakstelling € 30,2 mln, de taakstelling vereenvoudiging omgevingsrecht € 3,4 mln en de ontvangstbijstelling van € 2,7 mln in 2010.

2013: budgetverlaging met € 35,3 mln. Bedrag is overgeheveld naar het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

2016: de Tweede Kamer is gemeld dat project Markermeerdijken in 2021 opgeleverd wordt (VGR 7). Tevens gemeld dat bij ontwerpbegroting 2016 er € 150 mln. vrijvalt van het programmabudget ten bate van het Deltafonds. € 100 mln wordt conform bestuurlijke afspraken aangewend voor het nieuwe HWBP en € 50 mln komt binnen het Deltafonds beschikbaar voor waterveiligheid.

427 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma_Nederland Totaal_Nederland Totaal_Nederland Totaal