1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

GebiedNoordwest-Nederland
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De bereikbaarheid over de weg in deze corridor en de inpassing van de wegen in de stedelijke omgeving is niet optimaal. Toekomstige ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Almere zetten op lange termijn de bereikbaarheid verder onder druk.

Oplossing

In 2007 heeft het kabinet een voorkeur uitgesproken voor het Stroomlijnalternatief (uitbreiden bestaande weginfrastructuur A1/A2/A6/A9/A10-Oost tussen knooppunt Badhoevedorp en aansluiting Almere Buiten Oost). In het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is de keuze voor het Stroomlijnalternatief gekoppeld aan een groot aantal inpassingsmaatregelen, waaronder de aanleg van een tunnel in de A9 bij Amsterdam Zuidoost en een verdiepte ligging in Amstelveen, een eco-aquaduct in de A1 bij Muiden en het op maaiveld brengen van de A6 bij de Weerwaterzone in Almere. Het Tracébesluit is in 2011 vastgesteld en waarin versoberingsmaatregelen zijn vastgelegd is in november 2013 onherroepelijk geworden.

Planning

2011: Tracébesluit
2012: start realisatie
2024-2026: openstelling deeltraject A9 Amstelveen. Voor vier van de vijf delen van het project staat de openstelling eerder gepland.

Financiën

Taakstellend budget: € 5.066 mln (inclusief bijdragen derden (€ 162 mln), Beheer en Onderhoud deeltraject A1/A6 en A9 Gaasperdammerweg). Artikel IF 12.03.01, 12.03.02 en 12.04.

Politiek/bestuurlijk

Rijk en regio hebben in 2007 en 2008 overeenkomsten getekend over het Stroomlijnalternatief met afspraken over de inpassing. Er is een aanvullende bestuursovereenkomst getekend over de busvoorzieningen tussen Almere en het knooppunt Watergraafsmeer. Rijk en regio zijn in maart 2014 overeengekomen dat de Keizer Karel tunnel in Amstelveen niet wordt aangelegd, maar dat de A9 verdiept wordt aangelegd. Hierdoor moet een wijzigingstracébesluit worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Deze substantiële wijziging is als deeltraject apart opgenomen in de Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd in vijf delen. De uitvoering van het deelproject (A10-Oost/A1 Watergraafsmeer-Diemen) is gestart in 2012 en extra rijstroken op de A10 Oost zijn opengesteld in 2014. Het DBFM-contract voor het deelproject (A1 Diemen- Muiderberg/A6 Muiderberg-Almere Havendreef) is gegund in 2012. Deeltraject A9 Gaasperdammerweg is in 2014 aanbesteed.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 7, 29, 30 en 40 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase        
*
     
Opgave                
Oplossing            
*
*
Planning        
*
*
   
Financiën    
*
*
*
*
*
*
Politiek/Bestuurlijk    
*
*
   
*
 

Toelichting op de wijzigingen

2011: OTB vastgesteld, taakstellend budget verhoogd.

2012: bij vaststelling Tracébesluit taakstellend budget verhoogd en aanvullende bestuursovereenkomst gesloten. Door nieuwe bekostigingssystematiek van RWS is het taakstellend budget aangepast voor de generieke BLD-bijdrage (€ 385 mln).

2013: door opheffen FES, een aanvullende Bestuursovereenkomst en opname van DG-Ruimte gelden in het infrafonds is de bijdrage derden aangepast. Er is € 24 mln overgeboekt vanuit project Stedelijke bereikbaarheid Almere.

2014: ophoging taakstellend budget met kosten voor beheer en onderhoud van het deel A1/A6. Door middel van een wijzigingstracébesluit wordt het ontwerp van de Gaasperdammertunnel aangepast. De bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg dat de planning van deeltrajecten A6 Almere en A9 Amstelveen zijn verschoven.

2015: aanpassing taakstellend budget als gevolg van lagere bijdragen derden en wijziging Stroomlijnovereenkomst.

2016: het taakstellend budget is opgehoogd met kosten voor BenO van het deel A9 Gaasperdammerweg. Scope en budget zijn daarnaast aangepast op gewijzigde afspraken met de regio.