1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Arnhem Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Arnhem Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

GebiedOost-Nederland
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

Belangrijkste knelpunt op dit station is de te beperkte capaciteit van de OV- terminal. De perrontunnel onder de sporen is te smal, de stationshal te klein en er is een tekort aan fietsenstallingen. Deze problematiek, samen met de verwachte reizigersgroei mede door aanlanding van de Hoge Snelheidstrein naar Frankfurt am Main, maakt aanpassing van station en omgeving noodzakelijk. De omgeving kenmerkt zich door verouderde gebouwen en een verontreinigd bedrijventerrein. Dit project is door het Rijk aangewezen als Nieuw Sleutelproject (NSP). Naast het station behoort ook de stedelijke stationsomgeving tot het project.

Oplossing

Er wordt een nieuwe OV-terminal gerealiseerd. De aansluiting van het station op de stad wordt verbeterd. Nieuwe, hoogwaar- dige woon- en werkfuncties worden in bestaand stedelijk gebied toegevoegd.

Planning

2006: projectbesluit 
2006: start realisatie Oplevering OV-terminal 
2010: start ontwikkeling stationsgebied 
2011: fase 1
2015: fase 2
2018: oplevering gebied

Financiën

Totale taakstellende bijdrage IenM bedraagt € 133 mln. OV-terminal: € 108 mln Infrafonds, artikel IF 13.03.01 en € 25 mln, HXII.

Politiek/bestuurlijk

2004: intentieovereenkomst tussen Rijk en gemeente Arnhem over integraal Masterplan Centraal Arnhem.
2005: uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Arnhem, voormalig VROM en VenW over de subsidievoorwaar- den. MIT-bijdrage vastgelegd op € 24,3 mln.
2007: raamovereenkomst tussen NS, voormalig ministeries VenW en VROM, ProRail en NSP-gemeenten Arnhem, Breda, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, met afspraken over de (financiële) bijdrage van de NS en de uitvoering.

Uitvoering

Marktpartijen zijn betrokken bij de vastgoedexploitatie van het gebied en de OV-terminal. Nieuwe perrontunnel (met ondergrondse fietsenstalling, onderdeel fase 1) is in juli 2011 opengesteld. Sloop tijdelijk station mei 2012 gereed. Start uitvoering fase 2 (bouw stationshal) september 2012. Opleverdatum van de OV-terminal is op basis van gerealiseerde voortgang september 2015. Officiële opening is te verwachten in november 2015.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
     
*
 
Financiën    
*
*
*
*
   
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: kostenraming n.a.v. mislukte aanbesteding in 2009 geactualiseerd. Bouw OVterminal gefaseerd uitgevoerd. Bijdragen Rijk, regionale overheden en gemeente verhoogd. Perrontunnel en ondergrondse fietsenstalling eind 2011 opgeleverd, tijdelijk station uit dienst genomen en OV-terminal gebouwd.

2012: ter voorbereiding op aanbesteding fase 2 businesscase herijkt en extra toegezegde rijksbijdrage van € 7,5 mln. Projectbudget met € 2,2 mln verlaagd door niet meer opnemen gerealiseerde en formeel vastgestelde planuitwerkingsuitgaven.

2013: kostenstijging van € 0,8 mln.

2014: meerkosten à € 0,7 mln door langer gebruik van de tijdelijke traverse en tijdelijk station en duurder uitvallen van sloop van tijdelijke traverse.

2015: ingebruikname van fase 2 van de OV-terminal verschoven naar september 2015. De complexheid van het ontwerp van de transferhal en de wijziging van constructiedelen uit kostenoverwegingen, heeft een langere engineeringtijd gevergd dan vooraf aangenomen. De 2e fase van de OV-terminal wordt gelijktijdig opengesteld met het trolleybussenplein.