1. Home
 2.   MIRT-gebieden
 3.   Project- en programmabladen
 4. Breda Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

Breda Centraal (t.b.v. Nieuw Sleutelproject)

GebiedBrabant
OnderwerpSpoorwegen personenvervoer
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De huidige Euregionale positie van Breda kan uitgebouwd worden wanneer de stad via een shuttle is verbonden met de Hoge Snelheidslijn (HSL) Zuid. Breda Centraal is door het Rijk aangewezen als Nieuw Sleutelproject (NSP).

Oplossing

Het station en het gebied worden integraal ontwikkeld tot toplocatie voor wonen, Euregionale ondernemingen en voorzieningen. Het bestaande station wordt vervangen door een OV-terminal.

Planning

2007: derde perron en sporenlay-out gerealiseerd
2009: ruwbouw reizigerstunnel gereed
2012: start bouw OV-terminal 2016: oplevering OV-terminal
2017: oplevering geluidschermen
2018: oplevering gebied

Financiën

Totale taakstellende bijdrage IenM bedraagt € 100 mln.

 • OV-terminal: € 75 mln Infrafonds, Artikel IF 13.03.01, € 9 mln Hoofdstuk XII
 • Gebiedsontwikkeling: € 16 mln Hoofdstuk XII

Politiek/bestuurlijk

 • 2005: tussenovereenkomst tussen Rijk, gemeente Breda, provincie Noord- Brabant, ProRail, NS Vastgoed en NS Stations over het Voorlopig Ontwerp OV-terminal.
 • 2005: Rijk en de spoorsector zijn een gezamenlijke financiering van het derde perron met bijbehorende sporenlay-out overeengekomen.
 • 2006: bestuurlijke uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Breda, voormalige ministeries VROM en VenW over de voorwaarden over de NSP- en MIT-subsidie.
 • 2007: raamovereenkomst tussen NS, voormalig VROM en VenW, ProRail en NSP-gemeenten over de (financiële) bijdrage van de NS en de uitvoering.
 • 2008: voldaan subsidievoorwaarden van VROM en VenW en voor besluit tot realisatie door de opdrachtgevers ProRail, gemeente Breda, NS Ontwikkeling en NS Stations.
 • 2010: overeenstemming over bezuinigingen/planaanpassingen door uitloop van de planvoorbereiding.

Uitvoering

Marktpartijen zijn betrokken bij de vastgoedexploitatie van het gebied. Planning bouw uitgelopen, oplevering verschuift naar medio 2016. Vertragingskosten en aansprakelijkheid worden door aannemer en opdrachtgevers gemeente Breda, ProRail en NS nader geanalyseerd en vastgesteld. Hinder voor de reiziger blijft beperkt door het langer in gebruik zijn van het tijdelijk station. De noordzijde van de nieuwe OV-terminal is in 2015 opgeleverd. De werkzaamheden aan de zuidzijde zijn gestart. De OV-terminal wordt in 2016 officieel in gebruik genomen.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
 
*
     
Financiën    
*
 
*
 
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: als gevolg van het oprekken van de bestekfase en uitwerken van bezuinigingsopties is de oplevering van de OV-terminal met één jaar vertraagd. Vanwege de langere looptijd en complexiteit van het project is het taakstellend budget met € 6 mln verhoogd.

2013: start bouw OV-terminal heeft vertraging opgelopen als gevolg van afhandeling beroepen tegen spoorwegwetvergunning en bezwaren tegen het bestemmingsplan. Het projectbudget is neerwaarts bijgesteld met € 4,8 mln als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller. De bouw van de OV-terminal is op 28 februari 2012 gegund en in mei 2012 is gestart met de bouw.

2015: bij Voorjaarsnota 2104 is het projectbudget opgehoogd met € 7,8 mln. Daarnaast is het projectbudget opgehoogd met € 11,4 mln. Dit heeft voor € 9,3 mln betrekking op de OV-Terminal en voor € 2,1 mln op het geluidscherm. Bij het opstellen van de businesscase is er van uitgegaan dat een deel van de kosten voor de OV-terminal gefinancierd kon worden via beheer- en instandhouding, die bijdrage blijft evenwel uit. Daarnaast is het contract met de aannemer van de geluidschermen opgezegd en het resterend werk opnieuw aanbesteed, wat tot meerkosten heeft geleid.