1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A4 Delft-Schiedam

A4 Delft-Schiedam

GebiedZuidvleugel
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

capaciteitsproblemen op de A13 neemt de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag af. Daarnaast is er sprake van leefbaarheidproblemen bij Overschie en sluipverkeer op het onderliggend wegennet.

Oplossing

Er komt een snelweg van 7 kilometer, tussen Delft en Schiedam (Kethelplein). Richting Schiedam krijgt die twee rijstroken, met ruimtereservering voor een derde. Richting Delft komen er drie rijstroken. In het stiltegebied Midden-Delfland heeft de weg een halfverdiepte ligging, over een afstand van 2,5 kilometer. De weg ligt enkele meters onder het maaiveld. Aan beide kanten komt een wal met begroeiing, zodat geluid wordt afgeschermd en het verkeer niet zichtbaar is. Over de halfverdiepte weg komt een recreatieve verbinding. Ter hoogte van het plan Groen- Blauwe Slinger komt de weg verdiept te liggen over een afstand van circa 1,5 kilometer. De Zweth wordt er met een aquaduct (ingepast in een ecologische passage) overheen geleid. Bij de woonwijken van Schiedam en Vlaardingen komt een landtunnel van zo’n 2 kilometer. De bovenkant daarvan wordt groen ingericht. Het tunneldak bij Schiedam wordt zo uitgevoerd dat Schiedam er te zijner tijd sportvelden op aan kan leggen. Er komen geluidschermen bij Delft, ten behoeve van de bewoners van Tanthof.

Planning

2010: Tracébesluit
2012: start realisatie
2015: openstelling

Financiën

Taakstellend budget: € 658 mln. Dit is inclusief 8 jaar onderhoud tunneltechnische installaties en bijdrage van derden: € 60 mln (prijspeil 2006). Artikel IF 12.03.01.

Politiek/bestuurlijk

In 2006 is het Convenant Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) getekend en in 2010 is de bestuursovereenkomst IODS getekend. Hierin zijn afspraken over de inpassing van de weg gemaakt.

Uitvoering

De uitvoering is voorjaar 2012 van start gegaan.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 5, 16 en 46 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen    
*
         
MIRT Fase      
*
       
Opgave                
Oplossing                
Planning                
Financiën    
*
*
 
*
*
 
Politiek/Bestuurlijk                

Toelichting op de wijzigingen

2011: standpunt is in 2009 door de minister(s) ingenomen. Op basis hiervan is het taakstellend budget verhoogd. Op 2 september 2010 is het Tracébesluit vastgesteld.

2012: dit project gaat over naar de realisatiefase. De projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellende budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 37 mln).

2014: het taakstellend budget is bijgesteld naar aanleiding van de aanbestedingsmeevaller (- € 292,5 mln) en opgetreden risico’s binnen het project als gevolg hiervan (€ 70 mln).

2015: in 2014 heeft de minister de 2e tranche subsidie verstrekt aan gemeente Midden-Delfland, ten behoeve van de realisatie de IODS-projecten ‘Sanering verspreid liggende glastuinbouw’ en ‘Groen ondernemen’. De maximale rijksbijdrage aan deze twee IODSprojecten is daarmee verleend. Deze subsidie is verleend vanuit het projectbudget voor de A4 Delft-Schiedam.