1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. A13/A16 Rotterdam

A13/A16 Rotterdam

GebiedZuidvleugel
OnderwerpHoofdwegen
MinisterieIenM
FasePlanuitwerking

Opgave

Door capaciteitsproblemen op de A20 tussen het Terbregseplein en het Kleinpolderplein is de bereikbaarheid op dit traject onvoldoende. Daarnaast zijn er problemen met de kwaliteit van de leefomgeving langs de A13 en A20 en doen zich problemen voor met de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet.

Oplossing

Aanleg van een nieuwe rijksweg tussen de A13 (aansluiting Berkel en Rodenrijs) en het Terbregseplein (A16). Het tracé loopt vanaf de A13 parallel met de N209 en buigt ter hoogte van de Ankie Verbeek-Ohrlaan af, via het Bergse Bos naar het Terbregseplein.

Planning

2016: Tracébesluit
2017: start realisatie
2021-2023: openstelling

Financiën

Taakstellend budget : € 979 mln (inclusief bijdrage van derden: € 100 mln (prijspeil 2010)). Hierbij wordt rekening gehouden met een PPS-taakstelling van € 45 mln. Artikel IF 12.03.02.

Politiek/bestuurlijk

In de trajectnota/Milieu Effectrapportage (MER) van augustus 2009 zijn verschillende varianten vergeleken. In december 2011 zijn de zogenoemde bestuurlijke ‘principeafspraken’ gemaakt met de regio Rotterdam over het tracé van de toekomstige snelweg, met bijbehorende extra inpassingsmaatregelen (waaronder een tunnel op maaiveld niveau ter hoogte van het Lage Bergse Bos) en de bijdrage van de regio. De Tweede Kamer heeft voor de verkiezingen van september 2012 gevraagd om geen onomkeerbare stappen te nemen voor dit project. Hierdoor is de vaststelling van het standpunt vertraagd. In mei 2013 is het standpunt voor dit project ingenomen. Conform bestuurlijke voorkeur van december 2011 is gekozen voor een gecombineerde ligging van de A13/ A16 met een deel van de N209, passages over de Hoge Snelheidslijn (HSL)-Zuid, RandstadRail en het Terbregseplein, het onderlangs kruisen van de Rotte en een tunnel op maaiveld ter hoogte van het Lage Bergse Bos. Het Ontwerp-Tracébesluit is in 2015 vastgesteld en zal in september 2015 ter inzage worden gelegd.

File Top 50

Dit project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 1, 2, 5 en 6 uit de File Top 50.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen                
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
*
*
*
*
 
Financiën      
*
*
     
Politiek/Bestuurlijk    
*
*
*
*
   

Toelichting op de wijzigingen

2011: de planning van het Tracébesluit zal worden aangepast conform besluitvorming BO MIRT van najaar 2010.

2012: op verzoek van de regio is nader onderzoek verricht naar de inpassing van de weg ter hoogte van het Bergse Bos. Daarbij is afgesproken dat de regio zal komen met een voorstel ter bekostiging van de verbeterde inpassing. Op basis van de resultaten van de inpassingsstudie en het bekostigingsvoorstel van de regio kan het Standpunt worden ingenomen en een vervolgplanning worden vastgesteld.

2013 : de planning is dat de principe afspraken tussen de Stadsregio Rotterdam en het ministerie van IenM worden vastgelegd in een standpunt in de 2e helft van 2012.

2014: als gevolg van het verzoek van de Tweede Kamer om geen onomkeerbare stappen te nemen voor dit project is de planning van het Tracébesluit herijkt.

2015: er is afgezien van tolheffing op de A13/A16; de planning en de financiering is hierop geactualiseerd.