1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Nadere uitwerking rivierengebied (NURG)

Nadere uitwerking rivierengebied (NURG)

GebiedNationaal
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieEZ
FaseRealisatie

Opgave

Vanwege de afname van natuurareaal wordt een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld. De uiterwaarden zijn hier onderdeel van. Daarnaast worden ook rivierverruimende maatregelen uitgevoerd om de veiligheid in het rivierengebied te vergroten. De voormalige ministeries LNV en VenW hebben afgesproken om 6.687 ha nieuwe natuur te realiseren in de uiterwaarden van de Rijntakken en de bedijkte Maas.

Oplossing

Aankoop van landbouwgronden in uiterwaarden en inrichten als natuur draagt bij aan de realisatie van de EHS. Het beheer wordt gedaan door instanties als Staatsbosbeheer. Natuurontwikkeling is nadrukkelijk gekoppeld aan veiligheid in het rivierengebied. Zeven zogenaamde Autonome Ontwikkelingsprojecten (AO-projecten), dragen bij aan de waterveiligheidsdoelstellingen van de PKB Ruimte voor de Rivier.

Planning

2015: vijf AO-projecten gereed.
Twee AO-projecten (uiterwaardvergraving Afferdensche & Deestsche Waarden (2017) en uiterwaardvergraving Rijnwaardense Uiterwaarden (2018)) en het NURG-project Heesseltsche Waarden (2018), worden later opgeleverd. Meer hierover is te lezen in de 25e Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (VGR25).

Financiën

Taakstellend budget: € 125 mln (IenM). Artikel DF 1.02.02. NURG wordt gefinancierd door EZ en IenM, waarbij ieder 50 procent van de kosten van grondverwerving en inrichting draagt. Het IenM budget is onderdeel van de begroting van het Deltafonds onder ‘Maatregelen in relatie tot. rivierverruiming’.

Politiek/bestuurlijk

In oktober 1997 is een overeenkomst gesloten tussen de voormalige ministeries van VenW en LNV over de gezamenlijke aanpak en financiering van projecten gericht op veiligheid en natuurontwikkeling in uiterwaarden. Die afspraak is in 2000 verlengd in de samenwerkingsovereenkomst Veiligheid en Natte Natuur. Volgens het onderhandelingsakkoord Natuur (2011) blijft het Rijk verantwoordelijk voor de ontwikkelopgave voor de gebieden waarvoor een specifieke rijksverantwoordelijkheid geldt, zoals de rijkswateren, Ruimte voor de Rivier, NURG en Maaswerken. De provincies zijn hierbij verantwoordelijk voor het natuurbeheer. In 2012 is besloten om, met het oog op de waterveiligheidsdoelstelling op de lange termijn, naast de AO-projecten het NURG-project Heesseltsche Uiterwaarden te realiseren. Hiermee draagt IenM ook bij aan het programma WaalWeelde (voor een veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal) van de provincie Gelderland, die hier € 30 mln in investeert.

Uitvoering

Realisatie van het programma is een gedeelde verantwoordelijkheid van EZ en IenM.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase                
Opgave        
*
     
Oplossing                
Planning                
Financiën      
*
 
*
   
Politiek/Bestuurlijk        
*
     

Toelichting op de wijzigingen

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage (€ 14 mln).

2013: de herijking van de restant NURG-opgave voor verwerking en inrichting ten behoeve van natuur, komt in 2012 aan de orde.

2014: de resultaten van de herijking worden in 2013 geïmplementeerd.