1. Home
  2.   MIRT-gebieden
  3.   Project- en programmabladen
  4. Zandmaas

Zandmaas

GebiedLimburg
OnderwerpWaterveiligheid
MinisterieIenM
FaseRealisatie

Opgave

De hoogwaters op de Rijn en Maas in 1993 en 1995 leverden veel overlast en schade op. Na deze hoogwaters presenteerde het kabinet in februari 1995 het Deltaplan Grote Rivieren. Dit plan is de basis voor de planvorming van de Zandmaas.

Oplossing

Het Zandmaastraject is 150 km lang en loopt van Linne tot Hedel. De te nemen maatregelen, zijn opgenomen in het Tracébesluit Zandmaas/ Maasroute en in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) Zandmaas. Met de uitvoering van de maatregelen wordt in 2015 aan de bevolking achter de kaden van de Zandmaas een hoogwaterbescherming geboden van 1:250 en tevens wordt er beperkt natuur ontwikkeld. Maatregelen gericht op hoogwaterbescherming zijn verbreding, verdieping, retentie, hoogwatergeulen en kadeverhoging. Bij de Zandmaas, waarvoor door de convenantpartners middelen zijn gereserveerd, ligt het accent op het zo snel mogelijk realiseren van de hoogwaterbescherming (opdrachtgever IenM).

Planning

2002: start realisatie
2015: hoogwaterveiligheidsdoelstelling bereikt (met uitzondering van de sluitstukkaden: 2020)

Financiën

Taakstellend budget: € 407 mln. Artikel DF 1.01.04. Project maakt deel uit van het programma Maaswerken.

Politiek/bestuurlijk

Er is voldaan aan de politieke toezegging om voor 1 januari 2008 aan 70% van de bevolking achter de kades in de Zandmaas een hoogwaterbescherming te bieden van 1:250 per jaar.

Uitvoering

Maaswerken is onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen sturing, organisatie en financiering. In 2012 heeft een scopewijziging plaatsgevonden in verband met de uitbreiding van het retentiebekken nabij het Lateraal Kanaal West. In 2013 is de scope natuur in de Zandmaas gewijzigd.

Projecthistorie

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Algemeen          
*
   
MIRT Fase                
Opgave                
Oplossing                
Planning    
*
         
Financiën    
*
*
   
*
 
Politiek/Bestuurlijk          
*
   

Toelichting op de wijzigingen

2011: binnen het Maaswerkenbudget is € 5,3 mln overgeheveld van Zandmaas naar Grensmaas in verband met scopeuitbreiding Grensmaas. De bijdrage van derden is aangepast in verband met grondaankopen van voormalig ministerie EL&I. De gevoerde discussie rondom de zogenoemde prioritaire sluitstukkaden zorgt ervoor dat de hoogwaterbescherming uiterlijk in 2020 gerealiseerd kan zijn voor die gebieden waar deze kaden zijn voorzien.

2012: de projectkosten zijn aangepast door de nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. Hierdoor is het taakstellend budget gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdragen (€ 132 mln).

2014: begin 2013 is de scope natuur in de Zandmaas verlaagd van 556 ha naar 427 ha, als gevolg van de herijking van de EHS en de daardoor verminderde financiële middelen voor het realiseren van de natuurdoelstelling.

2015: taakstellend budget gecorrigeerd (+ € 1,7 mln) voor foutieve boeking ten laste van Grensmaas.